Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Allocation of EAFRD funding over the two transitional years 2021 and 2022

Priority question for written answer P-000457/2021
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI), Isabella Adinolfi (NI), Dino Giarrusso (NI), Chiara Gemma (NI), Mario Furore (NI)

26-01-2021 P-000457/2021

  Status of EU ambassadors

Priority question for written answer P-000441/2021
to the Commission
Rule 138
Sven Giegold (Verts/ALE)

26-01-2021 P-000441/2021

  Safeguarding by Facebook of the privacy of European users of WhatsApp

Priority question for written answer P-000434/2021
to the Commission
Rule 138
Stéphane Séjourné (Renew)

25-01-2021 P-000434/2021

  Reliability of antigen testing

Priority question for written answer P-000399/2021
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange (PPE)

22-01-2021 P-000399/2021

  Abuse of dominant position on social media with regard to the Parler app

Priority question for written answer P-000397/2021
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron (ID)

22-01-2021 P-000397/2021

  Urgent measures to ensure the supply of syringes suitable for administering the sixth dose of the Pfizer vial

Priority question for written answer P-000394/2021
to the Commission
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

22-01-2021 P-000394/2021

  Screening for malnutrition in cancer patients in Europe’s Beating Cancer Plan

Priority question for written answer P-000389/2021
to the Commission
Rule 138
Antonio López-Istúriz White (PPE)

22-01-2021 P-000389/2021

  Germany acting outside the EU’s vaccine strategy

Priority question for written answer P-000388/2021
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

22-01-2021 P-000388/2021

Налични данни за бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове за България за програмния период 2014 – 2020 г. и изпълнителите за свързани проекти

Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-000386/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Tsvetelina Penkova (S&D)

22-01-2021 P-000386/2021

  Rising costs of international sea freight from China to the EU

Priority question for written answer P-000383/2021
to the Commission
Rule 138
Massimiliano Salini (PPE)

22-01-2021 P-000383/2021

Обратна връзка

Въпроси с искане за писмен отговор

  • Въпросите с искане за писмен отговор могат да се отправят от всеки член на ЕП и всяка политическа група или парламентарна комисия до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
  • На въпрос, който не е от първостепенна важност, трябва да се даде отговор в срок от шест седмици, след като съответната институция бъде уведомена за него.
  • Крайният срок за даване на отговор на въпросите от първостепенна важност е три седмици от уведомяването на съответната институция. Всеки член на ЕП и всяка политическа група или комисия могат всеки месец да определят един от своите въпроси като „въпрос от първостепенна важност“.