Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le développement de l’abattage à la ferme par les abattoirs mobiles

01-12-2020 B9-0397/2020

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gamybos grąžinimo į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių

26-11-2020 B9-0395/2020

  MOTION FOR A RESOLUTION The continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0393/2020

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

  MOTION FOR A RESOLUTION on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka

23-11-2020 B9-0392/2020

NB: Настоящото предложение за резолюция е достъпно за справка само на езика, на който е внесено.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с предложенията за резолюции и изменения

Предложения за резолюции, внесени за гласуване на пленарно заседание

В дневния ред на месечната сесия се посочва дали изявленията на Съвета, Комисията или Европейския съвет (член 132) и въпросите с искане за устен отговор към Съвета и Комисията (член 136) ще бъдат последвани от гласуване на предложение за резолюция. Наред с други разисквания, разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144) могат да приключат с приемането на резолюция. Тези текстове обикновено се внасят от комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.