Dopad onemocnění COVID-19 na mladé lidi a sport

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000074/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

20-11-2020 O-000074/2020

Důležitost občanského práva pro hospodářské zotavení z krize způsobené pandemií COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000073/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Adrián Vázquez Lázara
za Výbor pro právní záležitosti

19-11-2020 O-000073/2020

Koordinovaná opatření a společné protokoly na úrovni EU týkající se dopravy

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000072/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Pablo Arias Echeverría
za skupinu PPE

17-11-2020 O-000072/2020

Evropská pomoc Pákistánu a všeobecné obchodní preference

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000071/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Dominique Bilde
za skupinu ID

16-11-2020 O-000071/2020

Přezkum obchodní politiky EU

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000070/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

11-11-2020 O-000070/2020

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000069/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

29-10-2020 O-000069/2020

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000068/2020
Radě
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

29-10-2020 O-000068/2020

Transparentnost dohod o předběžném nákupu vakcín proti onemocnění COVID-19

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000067/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Nils Torvalds
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
za skupinu GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

Směrem k novému programu pro spotřebitele po roce 2020

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000066/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Anna Cavazzini
za skupinu Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000065/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

06-10-2020 O-000065/2020

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (36). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.