Nezákonná těžba dřeva v EU

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000020/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Dolors Montserrat
za Petiční výbor

23-05-2022 O-000020/2022

Přístup EU k řízení kosmického provozu – Příspěvek EU k řešení globální výzvy

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000019/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

20-05-2022 O-000019/2022

Nový obchodní nástroj pro zákaz výrobků vyrobených za použití nucené práce

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000018/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

19-05-2022 O-000018/2022

Porušení zásad právního státu Německem a Francií v důsledku porušení embarga EU na vývoz zbraní do Ruska

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000017/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Jacek Saryusz-Wolski
za skupinu ECR

10-05-2022 O-000017/2022

Komisař EU pro dobré životní podmínky zvířat

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000016/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Manon Aubry (The Left), Caroline Roose (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Isabella Adinolfi (PPE), Alex Agius Saliba (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Brando Benifei (S&D), Michael Bloss (Verts/ALE), Anna Bonfrisco (ID), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mohammed Chahim (S&D), Asger Christensen (Renew), Antoni Comín i Oliveres (NI), Andrea Cozzolino (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Laura Ferrara (NI), Tomasz Frankowski (PPE), Claudia Gamon (Renew), Alexis Georgoulis (The Left), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Pär Holmgren (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Morten Løkkegaard (Renew), Fulvio Martusciello (PPE), Marisa Matias (The Left), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Tsvetelina Penkova (S&D), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Thijs Reuten (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Andreas Schieder (S&D), Martin Schirdewan (The Left), Günther Sidl (S&D), Michal Šimečka (Renew), Maria Spyraki (PPE), Vera Tax (S&D), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Dragoş Tudorache (Renew), Milan Uhrík (NI), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Manu Pineda (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Sira Rego (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), David Cormand (Verts/ALE), Pierre Larrouturou (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Marina Kaljurand (S&D), Benoît Lutgen (PPE), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Mario Furore (NI), Virginie Joron (ID), François Alfonsi (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Marco Zullo (Renew), Pascal Arimont (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Sunčana Glavak (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Eugen Jurzyca (ECR), Assita Kanko (ECR), Łukasz Kohut (S&D), Georgios Kyrtsos (PPE), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Alfred Sant (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Dino Giarrusso (NI), Daniela Rondinelli (NI), Chiara Gemma (NI), Biljana Borzan (S&D), Jytte Guteland (S&D), René Repasi (S&D), Pietro Bartolo (S&D), David Casa (PPE), Ignazio Corrao (Verts/ALE)

28-04-2022 O-000016/2022

Dopad války proti Ukrajině na ženy

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000015/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Robert Biedroń
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

25-04-2022 O-000015/2022

Provádění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000014/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Anne Sander (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Geoffroy Didier (PPE), Marion Walsmann (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Edina Tóth (NI), Sara Skyttedal (PPE), Dolors Montserrat (PPE), Dominique Riquet (Renew), Agnès Evren (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Ladislav Ilčić (ECR), Romana Tomc (PPE), Angelika Niebler (PPE), Nadine Morano (PPE), Lars Patrick Berg (ECR), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Joanna Kopcińska (ECR), Franc Bogovič (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Tomas Tobé (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Seán Kelly (PPE), Susana Solís Pérez (Renew), Norbert Lins (PPE), Andreas Schwab (PPE), Marian-Jean Marinescu (PPE), Pietro Fiocchi (ECR), Angelika Winzig (PPE), Axel Voss (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Robert Biedroń (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Pernille Weiss (PPE)

22-04-2022 O-000014/2022

Globální přístup k výzkumu a inovacím Evropská strategie pro mezinárodní spolupráci v měnícím se světě

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000013/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

28-03-2022 O-000013/2022

Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty a učení pro udržitelné životní prostředí

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000012/2022
Radě
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

23-03-2022 O-000012/2022

Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty a učení pro udržitelné životní prostředí

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000011/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

23-03-2022 O-000011/2022

Kontakt

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

Otázky může Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku předkládat výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu (36). Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání.

Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

Prohlášení o ochraně soukromí