Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000068/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

29-10-2020 O-000068/2020

De handelsrelaterede eksterritoriale virkninger af tredjelandes sanktioner

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000060/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Bernd Lange
for Udvalget om International Handel

25-09-2020 O-000060/2020

Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000054/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela
for Renew-Gruppen

10-09-2020 O-000054/2020

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (36) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 132, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.