Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

15:05:25

Λήξη

15:06:17

15:05 - 15:06 Επανάληψη της συνόδου

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

15:05:40

Λήξη

15:06:15

15:06 - 15:11 Δήλωση της Προεδρίας

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:05:14

Έναρξη

15:06:05

Λήξη

15:11:19

15:10 - 15:18 Υποδοχή

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:10:55

Λήξη

15:12:33

Manfred Weber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

15:12:08

Λήξη

15:14:13

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

15:13:42

Λήξη

15:16:26

Gabriele Zimmer

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

15:15:59

Λήξη

15:16:52

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

15:16:38

Λήξη

15:18:39

15:17 - 15:18 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:18 - 15:18 Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:18 - 15:18 Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:18 - 15:19 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:19 - 15:19 Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:19:07

Λήξη

15:19:24

15:19 - 15:20 Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15:19 - 15:41 Διάταξη των εργασιών

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:19:58

Λήξη

15:20:12

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:20:05

Λήξη

15:21:47

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:21:17

Λήξη

15:21:39

David Borrelli

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

15:21:30

Λήξη

15:22:08

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:21:54

Λήξη

15:22:14

Daniel Caspary

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

15:22:04

Λήξη

15:23:51

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:23:25

Λήξη

15:23:44

Philippe Lamberts

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

15:23:35

Λήξη

15:24:34

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:24:19

Λήξη

15:24:36

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

15:24:29

Λήξη

15:25:21

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:25:02

Λήξη

15:25:14

David Borrelli

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

15:25:07

Λήξη

15:25:28

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:25:19

Λήξη

15:25:32

Manfred Weber

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

15:25:22

Λήξη

15:26:04

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

15:25:51

Λήξη

15:26:22

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:26:12

Λήξη

15:26:34

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

15:26:24

Λήξη

15:27:55

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

15:27:29

Λήξη

15:27:49

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

15:27:43

Λήξη

15:28:40

Gianni Pittella

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:28:19

Λήξη

15:28:42

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

15:28:33

Λήξη

15:30:54

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

15:30:28

Λήξη

15:32:13

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

15:31:47

Λήξη

15:32:09

Malin Björk

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

15:32:00

Λήξη

15:32:58

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:32:43

Λήξη

15:33:06

Ryszard Antoni Legutko

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

15:32:56

Λήξη

15:34:27

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

15:34:00

Λήξη

15:34:48

Sophia in 't Veld

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

15:34:40

Λήξη

15:35:11

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:35:04

Λήξη

15:35:16

Esteban González Pons

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

15:35:09

Λήξη

15:36:40

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:36:13

Λήξη

15:36:31

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

15:36:23

Λήξη

15:37:34

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

15:37:16

Λήξη

15:39:03

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

15:38:37

Λήξη

15:40:28

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

15:39:59

Λήξη

15:41:13

15:41 - 17:17 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)

Martin Schulz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:40:57

Λήξη

15:41:14

Georgi Pirinski

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:17

Έναρξη

15:41:21

Λήξη

15:45:38

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

15:45:25

Λήξη

15:45:48

Werner Hoyer

Ρόλος : EIB

Διάρκεια

00:07:27

Έναρξη

15:45:42

Λήξη

15:53:09

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:53:03

Λήξη

15:53:21

Pierre Moscovici

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:08:00

Έναρξη

15:53:12

Λήξη

16:01:12

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:00:46

Λήξη

16:01:01

Daniele Viotti

Ρόλος : BUDG

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

16:00:53

Λήξη

16:02:52

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:02:25

Λήξη

16:02:42

Dimitrios Papadimoulis

Ρόλος : ECON

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

16:02:33

Λήξη

16:04:39

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

16:04:12

Λήξη

16:04:32

Ivan Jakovčić

Ρόλος : REGI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

16:04:22

Λήξη

16:05:56

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

16:05:30

Λήξη

16:05:58

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

16:05:45

Λήξη

16:06:30

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

16:06:17

Λήξη

16:06:52

Ivan Jakovčić

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

16:06:29

Λήξη

16:07:02

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:06:53

Λήξη

16:07:08

Brian Hayes

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

16:07:05

Λήξη

16:09:24

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

16:09:18

Λήξη

16:09:49

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:09:43

Λήξη

16:10:08

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

16:10:00

Λήξη

16:10:11

Brian Hayes

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:42

Έναρξη

16:10:09

Λήξη

16:10:51

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:10:46

Λήξη

16:10:58

Liadh Ní Riada

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

16:10:49

Λήξη

16:11:37

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:11:24

Λήξη

16:11:37

Brian Hayes

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

16:11:33

Λήξη

16:12:35

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:12:28

Λήξη

16:12:45

Bill Etheridge

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

16:12:42

Λήξη

16:13:20

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

16:13:13

Λήξη

16:13:22

Brian Hayes

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

16:13:19

Λήξη

16:14:09

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:14:04

Λήξη

16:14:26

Inés Ayala Sender

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:19

Έναρξη

16:14:17

Λήξη

16:17:36

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:17:10

Λήξη

16:17:32

Edouard Ferrand

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

16:17:23

Λήξη

16:17:55

Inés Ayala Sender

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

16:17:45

Λήξη

16:19:12

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

16:17:47

Λήξη

16:18:17

Antonio Tajani

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

16:18:30

Λήξη

16:19:01

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

16:18:56

Λήξη

16:20:10

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

16:20:01

Λήξη

16:20:36

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

16:20:24

Λήξη

16:21:12

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

16:20:59

Λήξη

16:21:10

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

16:21:04

Λήξη

16:21:58

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:21:42

Λήξη

16:21:57

Miguel Viegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:21:49

Λήξη

16:23:21

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:22:52

Λήξη

16:23:04

Bart Staes

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:22:57

Λήξη

16:24:29

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:24:02

Λήξη

16:24:17

Jane Collins

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

16:24:13

Λήξη

16:26:31

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:26:25

Λήξη

16:26:38

Barbara Kappel

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

16:26:29

Λήξη

16:28:26

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:27:52

Λήξη

16:28:17

Zoltán Balczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

16:28:06

Λήξη

16:30:09

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:29:43

Λήξη

16:29:56

Petri Sarvamaa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

16:29:53

Λήξη

16:31:36

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:31:29

Λήξη

16:31:42

Isabelle Thomas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:59

Έναρξη

16:31:34

Λήξη

16:34:33

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:34:07

Λήξη

16:34:21

Sander Loones

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

16:34:12

Λήξη

16:35:52

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:35:24

Λήξη

16:35:36

Luke Ming Flanagan

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

16:35:34

Λήξη

16:36:51

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:36:45

Λήξη

16:36:59

Molly Scott Cato

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

16:36:54

Λήξη

16:38:01

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:37:55

Λήξη

16:38:09

Bernard Monot

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

16:38:00

Λήξη

16:39:13

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:38:56

Λήξη

16:39:11

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

16:39:03

Λήξη

16:41:16

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:40:50

Λήξη

16:41:05

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

16:40:55

Λήξη

16:43:29

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

16:43:03

Λήξη

16:43:18

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

16:43:10

Λήξη

16:44:47

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

16:44:21

Λήξη

16:44:34

Liadh Ní Riada

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

16:44:27

Λήξη

16:46:03

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:45:37

Λήξη

16:45:54

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

16:45:46

Λήξη

16:47:21

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

16:46:55

Λήξη

16:47:20

Inés Ayala Sender

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

16:47:10

Λήξη

16:47:45

Ernest Urtasun

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

16:47:33

Λήξη

16:47:55

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

16:47:43

Λήξη

16:47:55

Laurenţiu Rebega

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

16:47:49

Λήξη

16:49:23

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

16:48:57

Λήξη

16:49:11

Maria Spyraki

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

16:49:03

Λήξη

16:51:06

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

16:50:40

Λήξη

16:51:03

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

16:50:54

Λήξη

16:52:26

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

16:52:00

Λήξη

16:52:11

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

16:52:05

Λήξη

16:53:38

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

16:53:11

Λήξη

16:53:28

Igor Šoltes

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

16:53:20

Λήξη

16:55:00

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

16:54:34

Λήξη

16:54:53

Rosa D'Amato

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

16:54:45

Λήξη

16:56:29

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

16:55:59

Λήξη

16:56:15

Marco Valli

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

16:56:07

Λήξη

16:57:51

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

16:57:25

Λήξη

16:57:45

Pierre Moscovici

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:07:23

Έναρξη

16:57:35

Λήξη

17:04:58

Adina-Ioana Vălean

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

17:04:32

Λήξη

17:04:52

Werner Hoyer

Ρόλος : EIB

Διάρκεια

00:07:44

Έναρξη

17:04:47

Λήξη

17:12:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

17:12:29

Λήξη

17:12:37

Georgi Pirinski

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:16

Έναρξη

17:12:36

Λήξη

17:16:52

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

17:16:42

Λήξη

17:17:01

17:17 - 19:37 Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

17:17:08

Λήξη

17:17:43

Martina Dlabajová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:52

Έναρξη

17:17:38

Λήξη

17:22:30

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

17:22:00

Λήξη

17:22:17

Claudia Schmidt

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:50

Έναρξη

17:22:11

Λήξη

17:27:01

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

17:26:29

Λήξη

17:26:53

Markus Pieper

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:27

Έναρξη

17:26:41

Λήξη

17:31:08

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

17:30:41

Λήξη

17:30:54

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

17:30:53

Λήξη

17:34:03

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:33:56

Λήξη

17:34:11

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:45

Έναρξη

17:34:02

Λήξη

17:38:47

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

17:38:18

Λήξη

17:38:45

Monica Macovei

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:06:55

Έναρξη

17:38:34

Λήξη

17:45:29

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

17:45:02

Λήξη

17:45:18

Derek Vaughan

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:20

Έναρξη

17:45:11

Λήξη

17:50:31

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:50:23

Λήξη

17:50:38

Marian-Jean Marinescu

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:06:27

Έναρξη

17:50:28

Λήξη

17:56:55

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

17:56:26

Λήξη

17:56:47

Jeanine Hennis-Plasschaert

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:07:17

Έναρξη

17:56:42

Λήξη

18:03:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:03:52

Λήξη

18:04:12

Kristalina Georgieva

Ρόλος : Vice-présidente de la Commission

Διάρκεια

00:08:31

Έναρξη

18:04:11

Λήξη

18:12:42

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

18:12:35

Λήξη

18:12:58

Vítor Caldeira

Ρόλος : C.Auditors

Διάρκεια

00:04:50

Έναρξη

18:12:49

Λήξη

18:17:39

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:17:33

Λήξη

18:17:48

Cristian Dan Preda

Ρόλος : AFET

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

18:17:40

Λήξη

18:19:37

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:19:08

Λήξη

18:19:23

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : Rap avis DEVE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

18:19:20

Λήξη

18:20:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:20:45

Λήξη

18:20:56

David Casa

Ρόλος : EMPL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

18:20:49

Λήξη

18:22:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:21:55

Λήξη

18:22:10

Massimiliano Salini

Ρόλος : TRAN

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:22:00

Λήξη

18:24:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:23:38

Λήξη

18:23:54

Ivana Maletić

Ρόλος : REGI

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

18:23:44

Λήξη

18:25:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:25:05

Λήξη

18:25:22

Paolo De Castro

Ρόλος : AGRI

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

18:25:12

Λήξη

18:26:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:26:31

Λήξη

18:26:45

Yana Toom

Ρόλος : Rap avis CULT

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

18:26:41

Λήξη

18:27:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:27:49

Λήξη

18:28:09

Pascal Durand

Ρόλος : Rap avis AFET

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

18:28:04

Λήξη

18:29:10

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:29:04

Λήξη

18:29:18

Inés Ayala Sender

Ρόλος : TRAN

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

18:29:09

Λήξη

18:31:15

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

18:30:47

Λήξη

18:31:02

Markus Ferber

Ρόλος : ECON

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

18:30:52

Λήξη

18:32:41

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:32:15

Λήξη

18:32:29

José Blanco López

Ρόλος : PECH

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:32:20

Λήξη

18:33:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

18:33:02

Λήξη

18:33:19

Joachim Zeller

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

18:33:10

Λήξη

18:35:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

18:35:05

Λήξη

18:35:39

Georgi Pirinski

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

18:35:17

Λήξη

18:38:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:37:35

Λήξη

18:37:56

Zbigniew Kuźmiuk

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

18:37:44

Λήξη

18:39:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

18:39:12

Λήξη

18:39:30

Martina Dlabajová

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

18:39:20

Λήξη

18:41:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:40:59

Λήξη

18:41:12

Rina Ronja Kari

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

18:41:04

Λήξη

18:43:09

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

18:42:42

Λήξη

18:43:02

Igor Šoltes

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

18:42:49

Λήξη

18:44:30

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:44:03

Λήξη

18:44:17

Marco Valli

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

18:44:09

Λήξη

18:46:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:45:53

Λήξη

18:46:07

Louis Aliot

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

18:45:58

Λήξη

18:47:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

18:46:59

Λήξη

18:47:12

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

18:47:02

Λήξη

18:49:33

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

18:49:00

Λήξη

18:49:24

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

18:49:12

Λήξη

18:51:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

18:50:49

Λήξη

18:51:05

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

18:50:54

Λήξη

18:52:30

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

18:52:03

Λήξη

18:52:17

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

18:52:08

Λήξη

18:55:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

18:52:48

Λήξη

18:53:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

18:54:35

Λήξη

18:55:02

Bogusław Liberadzki

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

18:54:50

Λήξη

18:55:35

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:01:00

Έναρξη

18:55:27

Λήξη

18:56:27

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

18:56:16

Λήξη

18:56:38

Inés Ayala Sender

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:56:30

Λήξη

18:56:51

Gerben-Jan Gerbrandy

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

18:56:50

Λήξη

18:57:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

18:57:14

Λήξη

18:57:26

Benedek Jávor

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

18:57:17

Λήξη

18:58:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

18:58:30

Λήξη

18:58:41

Gerolf Annemans

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

18:58:34

Λήξη

18:59:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

18:59:23

Λήξη

18:59:44

Tamás Deutsch

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

18:59:34

Λήξη

19:01:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:01:27

Λήξη

19:01:49

Miroslav Poche

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

19:01:35

Λήξη

19:03:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

19:02:59

Λήξη

19:03:25

Michael Theurer

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

19:03:02

Λήξη

19:05:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

19:04:39

Λήξη

19:04:57

Petri Sarvamaa

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

19:04:52

Λήξη

19:06:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:06:28

Λήξη

19:06:44

Karin Kadenbach

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

19:06:36

Λήξη

19:08:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:07:43

Λήξη

19:07:58

Nedzhmi Ali

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

19:07:55

Λήξη

19:09:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

19:09:23

Λήξη

19:09:37

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

19:09:29

Λήξη

19:11:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

19:11:04

Λήξη

19:11:36

Andrey Novakov

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

19:11:24

Λήξη

19:13:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

19:12:57

Λήξη

19:13:31

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

19:13:19

Λήξη

19:14:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

19:14:26

Λήξη

19:14:37

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

19:14:31

Λήξη

19:16:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:15:38

Λήξη

19:15:57

Barbara Kappel

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

19:15:49

Λήξη

19:17:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

19:16:57

Λήξη

19:17:19

Stanislav Polčák

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

19:17:10

Λήξη

19:18:41

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:18:15

Λήξη

19:18:31

Seán Kelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

19:18:29

Λήξη

19:19:33

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:19:27

Λήξη

19:19:51

Vítor Caldeira

Ρόλος : C.Auditors

Διάρκεια

00:03:33

Έναρξη

19:19:47

Λήξη

19:23:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:23:14

Λήξη

19:23:33

Kristalina Georgieva

Ρόλος : Vice-présidente de la Commission

Διάρκεια

00:02:50

Έναρξη

19:23:27

Λήξη

19:26:17

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:26:11

Λήξη

19:26:35

Martina Dlabajová

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:55

Έναρξη

19:26:26

Λήξη

19:29:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

19:28:55

Λήξη

19:29:07

Claudia Schmidt

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

19:29:00

Λήξη

19:30:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:29:54

Λήξη

19:30:14

Markus Pieper

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

19:30:05

Λήξη

19:32:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

19:32:21

Λήξη

19:32:44

Ryszard Czarnecki

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:03:31

Έναρξη

19:32:34

Λήξη

19:36:05

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:35:39

Λήξη

19:35:58

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

19:35:48

Λήξη

19:37:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

19:37:10

Λήξη

19:37:30

19:37 - 20:20 Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

19:37:42

Λήξη

19:38:16

Elena Valenciano

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:03:04

Έναρξη

19:38:06

Λήξη

19:41:10

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

19:40:41

Λήξη

19:41:05

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:03:19

Έναρξη

19:40:50

Λήξη

19:44:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

19:43:33

Λήξη

19:44:03

Jeanine Hennis-Plasschaert

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:05:32

Έναρξη

19:43:51

Λήξη

19:49:23

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

19:48:56

Λήξη

19:49:33

Cristian Dan Preda

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

19:49:15

Λήξη

19:51:01

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

19:50:35

Λήξη

19:50:54

Pier Antonio Panzeri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

19:50:45

Λήξη

19:53:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

19:52:52

Λήξη

19:53:08

Mark Demesmaeker

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

19:53:00

Λήξη

19:55:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:55:11

Λήξη

19:55:26

Charles Goerens

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

19:55:18

Λήξη

19:57:47

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

19:57:21

Λήξη

19:57:36

Kateřina Konečná

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

19:57:27

Λήξη

19:59:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

19:59:02

Λήξη

19:59:23

Barbara Lochbihler

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

19:59:16

Λήξη

20:01:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

20:01:20

Λήξη

20:01:34

Fabio Massimo Castaldo

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

20:01:31

Λήξη

20:02:57