Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

09:07 - 09:07

Rainer Wieland

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:07:14

Λήξη

09:07:32

09:07 - 09:07 Έναρξη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:07:22

Λήξη

09:07:42

09:07 - 11:06 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:07:41

Λήξη

09:07:51

Monika Panayotova

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:03:57

Έναρξη

09:07:45

Λήξη

09:11:42

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:11:16

Λήξη

09:11:33

Günther Oettinger

Ρόλος : Commissioner

Διάρκεια

00:14:58

Έναρξη

09:11:25

Λήξη

09:26:23

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:25:55

Λήξη

09:26:14

Jan Olbrycht

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

09:26:06

Λήξη

09:28:18

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:27:51

Λήξη

09:28:12

Ashley Fox

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:28:06

Λήξη

09:28:53

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

09:28:40

Λήξη

09:29:03

Jan Olbrycht

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

09:28:53

Λήξη

09:29:30

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:29:22

Λήξη

09:29:49

Maria João Rodrigues

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

09:29:44

Λήξη

09:31:49

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:31:43

Λήξη

09:31:59

Zbigniew Kuźmiuk

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

09:31:50

Λήξη

09:33:59

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:33:33

Λήξη

09:33:52

Gérard Deprez

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

09:33:41

Λήξη

09:36:07

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:35:40

Λήξη

09:36:00

Jordi Solé

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

09:35:50

Λήξη

09:37:56

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:37:30

Λήξη

09:37:51

Nigel Farage

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

09:37:47

Λήξη

09:39:40

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:39:34

Λήξη

09:40:00

Lara Comi

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

09:39:50

Λήξη

09:40:41

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:40:20

Λήξη

09:40:30

Nigel Farage

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

09:40:22

Λήξη

09:41:06

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

09:40:53

Λήξη

09:41:12

Marco Zanni

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

09:41:03

Λήξη

09:42:40

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:42:15

Λήξη

09:42:41

Maria João Rodrigues

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

09:42:35

Λήξη

09:42:53

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

09:42:48

Λήξη

09:42:59

Marco Zanni

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

09:42:50

Λήξη

09:43:39

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:43:27

Λήξη

09:43:43

Steven Woolfe

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

09:43:34

Λήξη

09:45:14

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

09:44:47

Λήξη

09:45:15

David Coburn

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:51

Έναρξη

09:45:06

Λήξη

09:45:57

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:45:39

Λήξη

09:45:52

Steven Woolfe

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

09:45:46

Λήξη

09:46:18

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

09:46:12

Λήξη

09:46:37

Janusz Lewandowski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

09:46:25

Λήξη

09:48:28

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

09:48:02

Λήξη

09:48:29

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

09:48:17

Λήξη

09:48:43

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

09:48:40

Λήξη

09:49:15

Maria Grapini

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

09:49:06

Λήξη

09:49:36

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:49:25

Λήξη

09:49:40

Janusz Lewandowski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

09:49:30

Λήξη

09:50:03

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:49:53

Λήξη

09:50:10

Eider Gardiazabal Rubial

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

09:50:02

Λήξη

09:52:43

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:52:18

Λήξη

09:52:35

Sander Loones

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

09:52:26

Λήξη

09:54:34

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

09:54:08

Λήξη

09:54:29

Liisa Jaakonsaari

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

09:54:17

Λήξη

09:54:53

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:54:42

Λήξη

09:54:58

Sander Loones

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

09:54:49

Λήξη

09:55:36

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

09:55:23

Λήξη

09:55:38

Jean Arthuis

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

09:55:29

Λήξη

09:58:03

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

09:57:37

Λήξη

09:57:57

Paul Rübig

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

09:57:55

Λήξη

09:58:29

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

09:58:23

Λήξη

09:58:33

Jean Arthuis

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

09:58:25

Λήξη

09:59:13

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:59:01

Λήξη

09:59:18

Helga Trüpel

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

09:59:14

Λήξη

10:00:24

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:00:18

Λήξη

10:00:30

Younous Omarjee

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

10:00:23

Λήξη

10:01:52

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:01:26

Λήξη

10:01:40

Marco Valli

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:01:32

Λήξη

10:03:10

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:02:45

Λήξη

10:03:02

Harald Vilimsky

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

10:02:58

Λήξη

10:04:16

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:04:12

Λήξη

10:04:28

José Manuel Fernandes

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

10:04:20

Λήξη

10:06:28

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

10:06:07

Λήξη

10:06:42

Isabelle Thomas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:17

Έναρξη

10:06:30

Λήξη

10:09:47

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:09:22

Λήξη

10:09:36

Anneli Jäätteenmäki

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:09:29

Λήξη

10:11:09

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

10:10:41

Λήξη

10:11:20

Xabier Benito Ziluaga

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

10:10:49

Λήξη

10:12:46

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:12:21

Λήξη

10:12:37

Rolandas Paksas

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:12:28

Λήξη

10:14:13

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

10:13:42

Λήξη

10:14:09

Marcus Pretzell

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

10:13:53

Λήξη

10:15:06

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:15:01

Λήξη

10:15:17

Marian-Jean Marinescu

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

10:15:08

Λήξη

10:16:47

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:16:28

Λήξη

10:16:44

Daniele Viotti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

10:16:35

Λήξη

10:18:30

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:18:02

Λήξη

10:18:17

Marie-Pierre Vieu

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

10:18:09

Λήξη

10:19:21

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:19:04

Λήξη

10:19:23

Jörg Meuthen

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:57

Έναρξη

10:19:16

Λήξη

10:20:13

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:20:07

Λήξη

10:20:20

Françoise Grossetête

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:20:12

Λήξη

10:21:48

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

10:21:23

Λήξη

10:21:45

Jens Geier

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

10:21:35

Λήξη

10:23:18

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:23:10

Λήξη

10:23:29

Ingeborg Gräßle

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

10:23:21

Λήξη

10:24:33

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:24:26

Λήξη

10:24:46

Lefteris Christoforou

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:24:35

Λήξη

10:26:13

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

10:25:49

Λήξη

10:26:06

Albert Deß

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

10:26:00

Λήξη

10:27:10

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:27:04

Λήξη

10:27:16

Krišjānis Kariņš

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:27:08

Λήξη

10:28:45

Rainer Wieland

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:28:19

Λήξη

10:28:38

Roberta Metsola

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

10:28:33

Λήξη

10:29:52

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:29:45

Λήξη

10:29:58

Elisabetta Gardini

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

10:29:50

Λήξη

10:31:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:30:57

Λήξη

10:31:12

Czesław Adam Siekierski

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

10:31:02

Λήξη

10:33:04

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

10:32:17

Λήξη

10:32:53

Tomáš Zdechovský

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

10:32:40

Λήξη

10:34:25

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:33:55

Λήξη

10:34:38

Georgios Kyrtsos

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

10:34:25

Λήξη

10:35:42

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

10:35:24

Λήξη

10:35:37

John Howarth

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

10:35:34

Λήξη

10:36:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

10:36:40

Λήξη

10:36:48

Ruža Tomašić

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

10:36:43

Λήξη

10:38:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:37:44

Λήξη

10:37:56

Jan Huitema

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

10:37:49

Λήξη

10:39:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

10:38:52

Λήξη

10:39:04

Liadh Ní Riada

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

10:38:56

Λήξη

10:40:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:40:09

Λήξη

10:40:28

Francisco José Millán Mon

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

10:40:20

Λήξη

10:41:58

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:41:29

Λήξη

10:41:45

Georgios Epitideios

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:41:37

Λήξη

10:43:17

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:42:45

Λήξη

10:43:03

Nicola Caputo

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

10:42:55

Λήξη

10:44:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

10:44:05

Λήξη

10:44:19

Marek Jurek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:44:11

Λήξη

10:45:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

10:45:18

Λήξη

10:45:33

Ivana Maletić

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

10:45:26

Λήξη

10:47:01

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

10:46:34

Λήξη

10:46:54

Costas Mavrides

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

10:46:44

Λήξη

10:48:24

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:47:51

Λήξη

10:48:10

Lara Comi

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

10:48:00

Λήξη

10:49:36

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:49:10

Λήξη

10:49:21

Jean-Paul Denanot

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

10:49:13

Λήξη

10:50:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

10:50:18

Λήξη

10:50:34

Günther Oettinger

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:10:21

Έναρξη

10:50:31

Λήξη

11:00:52

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:00:45

Λήξη

11:01:12

Monika Panayotova

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:03:57

Έναρξη

11:00:53

Λήξη

11:04:50

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:04:44

Λήξη

11:05:17

Jean Arthuis

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

11:04:52

Λήξη

11:05:53

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:05:46

Λήξη

11:06:10

11:06 - 12:05 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (συζήτηση)

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

11:06:08

Λήξη

11:06:55

Elisabeth Morin-Chartier

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:37

Έναρξη

11:06:43

Λήξη

11:11:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:10:52

Λήξη

11:11:07

Agnes Jongerius

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:05

Έναρξη

11:11:03

Λήξη

11:15:08

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:14:56

Λήξη

11:15:14

Marianne Thyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:43

Έναρξη

11:15:11

Λήξη

11:18:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:18:39

Λήξη

11:18:56

Richard Sulík

Ρόλος : IMCO

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:18:48

Λήξη

11:20:26

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:20:00

Λήξη

11:20:13

Jean-Marie Cavada

Ρόλος : JURI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:20:06

Λήξη

11:21:40

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:21:09

Λήξη

11:21:23

David Casa

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:21:15

Λήξη

11:22:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

11:22:18

Λήξη

11:22:45

Marita Ulvskog

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:22:24

Λήξη

11:24:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:23:36

Λήξη

11:23:49

Anthea McIntyre

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

11:23:41

Λήξη

11:26:09

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:25:23

Λήξη

11:25:44

Martina Dlabajová

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

11:25:38

Λήξη

11:28:18

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:27:45

Λήξη

11:28:03

Terry Reintke

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

11:27:59

Λήξη

11:29:46

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:29:39

Λήξη

11:29:50

Rina Ronja Kari

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

11:29:43

Λήξη

11:31:41

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:31:14

Λήξη

11:31:27

Rosa D'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:31:20

Λήξη

11:32:55

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:32:27

Λήξη

11:32:39

Dominique Martin

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

11:32:32

Λήξη

11:34:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:34:10

Λήξη

11:34:20

Sotirios Zarianopoulos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

11:34:22

Λήξη

11:36:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

11:35:31

Λήξη

11:35:45

Jeroen Lenaers

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

11:35:34

Λήξη

11:37:03

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:36:36

Λήξη

11:36:47

Guillaume Balas

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:36:40

Λήξη

11:38:21

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

11:37:48

Λήξη

11:38:08

Ulrike Trebesius

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:37:59

Λήξη

11:39:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:39:05

Λήξη

11:39:17

Karima Delli

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:39:10

Λήξη

11:40:49

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:40:16

Λήξη

11:40:39

Dobromir Sośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

11:40:30

Λήξη

11:42:07

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:41:37

Λήξη

11:41:54

Danuta Jazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

11:41:45

Λήξη

11:43:19

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:42:52

Λήξη

11:43:02

Emilian Pavel

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

11:42:55

Λήξη

11:44:37

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:44:02

Λήξη

11:44:27

Czesław Hoc

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:44:13

Λήξη

11:45:54

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:45:19

Λήξη

11:45:40

Igor Šoltes

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:45:28

Λήξη

11:47:06

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

11:46:37

Λήξη

11:46:56

Thomas Mann

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:46:47

Λήξη

11:48:20

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

11:47:54

Λήξη

11:48:05

Michael Detjen

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

11:48:03

Λήξη

11:49:11

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:49:04

Λήξη

11:49:16

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

11:49:09

Λήξη

11:50:44

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:50:18

Λήξη

11:50:34

Javi López

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

11:50:25

Λήξη

11:51:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:51:26

Λήξη

11:51:47

Siôn Simon

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

11:51:43

Λήξη

11:52:47

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

11:52:40

Λήξη

11:52:50

Evelyn Regner

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

11:52:44

Λήξη

11:54:23

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

11:53:51

Λήξη

11:54:24

Tom Vandenkendelaere

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:54:10

Λήξη

11:55:48

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

11:55:17

Λήξη

11:55:54

Jude Kirton-Darling

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

11:55:31

Λήξη

11:56:38

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:56:32

Λήξη

11:56:53

Notis Marias

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

11:56:38

Λήξη

11:58:16

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

11:57:47

Λήξη

11:58:15

João Pimenta Lopes

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

11:57:59

Λήξη

11:59:32

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:59:09

Λήξη

11:59:21

Marianne Thyssen

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

11:59:21

Λήξη

12:01:13

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:01:07

Λήξη

12:01:23

Elisabeth Morin-Chartier

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:01:15

Λήξη

12:02:57

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:02:29

Λήξη

12:02:43

Agnes Jongerius

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

12:02:31

Λήξη

12:05:05

Sylvie Guillaume

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

12:04:36

Λήξη

12:05:05

12:08 - 12:09

Antonio Tajani

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

12:08:40

Λήξη

12:09:15

12:09 - 12:10 Δήλωση της Προεδρίας

Antonio Tajani

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

12:09:05

Λήξη

12:10:50

12:10 - 12:27 Πανηγυρική συνεδρίαση

Antonio Tajani

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:03:35

Έναρξη

12:10:26

Λήξη

12:14:01

Alpha Condé

Ρόλος : President of the Republic of Guinea

Διάρκεια

00:12:33

Έναρξη

12:13:36

Λήξη

12:26:09

Antonio Tajani

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

12:25:50

Λήξη

12:27:50

12:28 - 12:28

Pavel Telička

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:28:45

Λήξη

12:28:59

12:28 - 12:33 Επανάληψη της συνεδρίασης

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:28:55

Λήξη

12:29:18

Bruno Gollnisch

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:29:14

Λήξη

12:30:48

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:30:20

Λήξη

12:30:37

László Tőkés

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:30:45

Λήξη

12:30:59

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:30:53

Λήξη

12:31:26

Ignazio Corrao

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:31:31

Λήξη

12:32:12

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:55

Έναρξη

12:31:56

Λήξη

12:32:51

12:33 - 12:44 Ώρα των ψηφοφοριών

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:33:19

Λήξη

12:33:27

12:33 - 12:33 Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:33

Έναρξη

12:33:25

Λήξη

12:33:58

12:33 - 12:33 Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:33:33

Λήξη

12:33:56

12:33 - 12:34 Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

12:33:48

Λήξη

12:34:16

12:34 - 12:34 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:34:07

Λήξη

12:34:31

12:34 - 12:34 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:34:23

Λήξη

12:34:48

12:34 - 12:35 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

12:34:40

Λήξη

12:35:04

12:35 - 12:35 Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

12:34:56

Λήξη

12:35:19

12:35 - 12:35 Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

12:35:11

Λήξη

12:35:37

12:35 - 12:38 Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

12:35:33

Λήξη

12:36:14

AnjaHazekamp

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:36:14

Λήξη

12:36:58

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

12:36:56

Λήξη

12:38:52

12:38 - 12:39 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:38:52

Λήξη

12:39:01

DominiqueMartin

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:39:01

Λήξη

12:39:16

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

12:39:13

Λήξη

12:39:57

12:39 - 12:40 Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

12:39:52

Λήξη

12:40:24

12:40 - 12:41 Βιώσιμη χρηματοδότηση (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

12:40:19

Λήξη

12:40:44

DanutaJazłowiecka

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

12:40:39

Λήξη

12:41:42

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

12:41:15

Λήξη

12:41:35

12:41 - 12:44 Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (ψηφοφορία)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

12:41:35

Λήξη

12:42:49

PatriziaToia

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

12:42:45

Λήξη

12:43:50

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

12:43:43

Λήξη

12:44:35

12:44 - 13:18 Αιτιολογήσεις ψήφου

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:44:24

Λήξη

12:44:36

12:44 - 12:50 Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:44:29

Λήξη

12:44:46

RosaD'Amato

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας EFDD

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

12:44:43

Λήξη

12:47:34

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

12:44:46

Λήξη

12:47:39

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

12:47:19

Λήξη

12:48:23

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:48:17

Λήξη

12:48:28

Maria LidiaSenra Rodríguez

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:48:21

Λήξη

12:49:58

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:49:31

Λήξη

12:49:46

12:49 - 13:02 Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)

MarcoZullo

Ρόλος : EFDD

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

12:49:41

Λήξη

12:51:18

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:50:51

Λήξη

12:51:00

MiguelViegas

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

12:50:54

Λήξη

12:52:30

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:52:03

Λήξη

12:52:14

FrancisZammit Dimech

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

12:52:07

Λήξη

12:53:46

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:53:20

Λήξη

12:53:28

MomchilNekov

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:53:25

Λήξη

12:55:00

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:54:34

Λήξη

12:54:42

EstefaníaTorres Martínez

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

12:54:37

Λήξη

12:56:19

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:55:52

Λήξη

12:56:00

DanielHannan

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

12:55:55

Λήξη

12:57:25

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:56:58

Λήξη

12:57:06

ZoltánBalczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

12:57:01

Λήξη

12:58:35

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

12:58:09

Λήξη

12:58:18

CsabaSógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

12:58:16

Λήξη

12:59:45

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

12:59:19

Λήξη

12:59:27

SeánKelly

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

12:59:28

Λήξη

13:00:38

BranislavŠkripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

13:00:34

Λήξη

13:02:12

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

13:01:46

Λήξη

13:02:01

13:01 - 13:03 Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:01:48

Λήξη

13:02:00

SanderLoones

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

13:01:54

Λήξη

13:03:33

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

13:03:03

Λήξη

13:03:25

13:03 - 13:16 Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

13:03:08

Λήξη

13:03:26

YounousOmarjee

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:03:19

Λήξη

13:04:51

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

13:04:26

Λήξη

13:04:40

Marie-PierreVieu

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:04:33

Λήξη

13:06:03

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:05:38

Λήξη

13:05:48

MichaelaŠojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

13:05:45

Λήξη

13:07:21

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

13:06:54

Λήξη

13:07:10

RoryPalmer

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

13:07:05

Λήξη

13:08:20

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:08:09

Λήξη

13:08:18

JasenkoSelimovic

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:29

Έναρξη

13:08:15

Λήξη

13:09:44

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

13:09:18

Λήξη

13:10:50

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:10:23

Λήξη

13:10:32

AdamSzejnfeld

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

13:10:26

Λήξη

13:12:09

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

13:11:38

Λήξη

13:11:47

AngelDzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

13:11:43

Λήξη

13:13:14

JanZahradil

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

13:12:50

Λήξη

13:14:23

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

13:13:56

Λήξη

13:14:06

CsabaSógor

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

13:14:05

Λήξη

13:15:12

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:15:05

Λήξη

13:15:18

DobromirSośnierz

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:30

Έναρξη

13:15:12

Λήξη

13:16:42

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

13:16:15

Λήξη

13:16:27

13:16 - 13:18 Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

13:16:18

Λήξη

13:16:31

JiříPospíšil

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

13:16:25

Λήξη

13:18:09

PavelTelička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

13:17:43

Λήξη

13:17:49

13:17 - 13:17 Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Pavel Telička

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

13:17:52

Λήξη

13:17:55

15:00 - 15:00

Mairead McGuinness

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

15:00:01

Λήξη

15:00:09

15:00 - 15:00 Επανάληψη της συνεδρίασης

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

15:00:18

Λήξη

15:00:21

15:00 - 15:00 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:00:17

Λήξη

15:00:32

15:00 - 15:01 Αίτημα διαβούλευσης με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:37

Έναρξη

15:00:29

Λήξη

15:01:06

15:01 - 16:13 Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (συζήτηση)

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

15:01:07

Λήξη

15:01:33

Johannes Hahn

Ρόλος : for VPC/HR

Διάρκεια

00:04:59

Έναρξη

15:01:33

Λήξη

15:06:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:06:25

Λήξη

15:06:43

Cristian Dan Preda

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:03

Έναρξη

15:06:32

Λήξη

15:08:35

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:08:08

Λήξη

15:08:23

Elena Valenciano

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

15:08:16

Λήξη

15:10:54

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:10:28

Λήξη

15:10:44

Geoffrey Van Orden

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

15:10:40

Λήξη

15:12:39

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

15:12:33

Λήξη

15:12:43

Hilde Vautmans

Ρόλος : au nom du groupe ALDE

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

15:12:36

Λήξη

15:15:05

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:14:39

Λήξη

15:14:54

Keith Taylor

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

15:14:47

Λήξη

15:17:02

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:16:36

Λήξη

15:16:50

Neoklis Sylikiotis

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:02:15

Έναρξη

15:16:43

Λήξη

15:18:58

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:18:32

Λήξη

15:18:50

Doru-Claudian Frunzulică

Ρόλος : Ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

15:18:52

Λήξη

15:19:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:19:20

Λήξη

15:19:29

Neoklis Sylikiotis

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

15:19:26

Λήξη

15:20:19

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:20:01

Λήξη

15:20:18

Mario Borghezio

Ρόλος : au nom du groupe ENF

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

15:20:12

Λήξη

15:22:09

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:38

Έναρξη

15:21:34

Λήξη

15:22:12

Zoltán Balczó

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

15:22:10

Λήξη

15:23:59

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:23:19

Λήξη

15:23:31

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

15:23:24

Λήξη

15:25:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

15:25:05

Λήξη

15:25:22

Pier Antonio Panzeri

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

15:25:14

Λήξη

15:27:36

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

15:27:03

Λήξη

15:27:19

Anders Primdahl Vistisen

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

15:27:12

Λήξη

15:28:51

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:28:25

Λήξη

15:28:37

Frédérique Ries

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

15:28:30

Λήξη

15:30:13

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:29:45

Λήξη

15:29:56

Pascal Durand

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

15:29:50

Λήξη

15:31:32

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:31:04

Λήξη

15:31:16

Patrick Le Hyaric

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

15:31:09

Λήξη

15:32:40

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:32:13

Λήξη

15:32:26

Marcus Pretzell

Ρόλος : ENF

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

15:32:18

Λήξη

15:33:49

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

15:33:21

Λήξη

15:33:39

Takis Hadjigeorgiou

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

15:33:36

Λήξη

15:34:16

Marcus Pretzell

Ρόλος : Απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

15:34:08

Λήξη

15:34:48

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:34:43

Λήξη

15:34:55

Sotirios Zarianopoulos

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

15:34:52

Λήξη

15:36:40

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:36:09

Λήξη

15:36:23

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

15:36:21

Λήξη

15:38:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:38:05

Λήξη

15:38:18

Marita Ulvskog

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

15:38:11

Λήξη

15:40:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

15:40:11

Λήξη

15:40:35

Gunnar Hökmark

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:02

Έναρξη

15:40:27

Λήξη

15:41:29

Marita Ulvskog

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

15:41:11

Λήξη

15:42:10

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

15:41:56

Λήξη

15:42:23

Ivo Vajgl

Ρόλος : ALDE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

15:42:15

Λήξη

15:43:56

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:43:29

Λήξη

15:43:44

Florent Marcellesi

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

15:43:35

Λήξη

15:45:11

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:44:45

Λήξη

15:44:57

Sofia Sakorafa

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

15:44:49

Λήξη

15:46:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

15:46:11

Λήξη

15:46:23

Michaela Šojdrová

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

15:46:18

Λήξη

15:48:24

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:47:58

Λήξη

15:48:09

Enrique Guerrero Salom

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

15:48:02

Λήξη

15:49:46

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

15:49:18

Λήξη

15:49:33

Mirosław Piotrowski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

15:49:27

Λήξη

15:51:07

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:50:41

Λήξη

15:50:52

Ángela Vallina

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

15:50:49

Λήξη

15:52:28

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

15:52:02

Λήξη

15:52:16

Eugen Freund

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

15:52:14

Λήξη

15:53:25

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

15:53:18

Λήξη

15:53:29

Branislav Škripek

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

15:53:27

Λήξη

15:54:45

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

15:54:39

Λήξη

15:54:48

Martina Michels

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

15:54:42

Λήξη

15:56:38

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

15:56:03

Λήξη

15:56:28

Zdzisław Krasnodębski

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

15:56:19

Λήξη

15:57:57

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

15:57:31

Λήξη

15:57:44

Bas Belder

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

15:57:37

Λήξη

15:59:21

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

15:58:59

Λήξη

15:59:18

Laima Liucija Andrikienė

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

15:59:14

Λήξη

16:00:46

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

16:00:17

Λήξη

16:00:28

Ana Gomes

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

16:00:22

Λήξη

16:01:37

Mairead McGuinness

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη