Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

17:06:25

Λήξη

17:06:48

17:06 - 17:07 Επανάληψη της συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

17:06:40

Λήξη

17:07:29

17:07 - 17:08 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:47

Έναρξη

17:07:17

Λήξη

17:08:04

17:07 - 17:08 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

17:07:52

Λήξη

17:08:18

17:08 - 17:08 Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:59

Έναρξη

17:08:10

Λήξη

17:09:09

17:09 - 17:09 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

17:08:55

Λήξη

17:09:31

17:09 - 17:10 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

17:09:21

Λήξη

17:10:15

17:10 - 17:10 Διάταξη των εργασιών

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:06:19

Έναρξη

17:10:02

Λήξη

17:16:21

17:16 - 17:16 Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

17:15:56

Λήξη

17:16:36

17:16 - 17:16 Λήξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:16:25

Λήξη

17:16:36

17:16 - 17:16 Λήξη της ετήσιας συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

17:16:30

Λήξη

17:16:41

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.