Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

10:00:04

Λήξη

10:01:05

10:00 - 10:01 Επανάληψη της συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

10:00:51

Λήξη

10:01:02

10:00 - 10:01 Έναρξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

10:00:56

Λήξη

10:01:15

10:01 - 10:01 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

10:01 - 10:03 Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

10:01:24

Λήξη

10:03:21

10:03 - 10:03 Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:43

Έναρξη

10:02:56

Λήξη

10:03:39

10:03 - 10:03 Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:35

Έναρξη

10:03:28

Λήξη

10:04:03

10:03 - 10:04 Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

10:03:53

Λήξη

10:04:22

10:04 - 10:04 Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

10:04:13

Λήξη

10:04:54

10:04 - 10:10 Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:06:26

Έναρξη

10:04:43

Λήξη

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:04:46

Έναρξη

10:29:11

Λήξη

10:33:57

10:33 - 10:33 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

10:33:32

Λήξη

10:33:50

10:33 - 10:37 Δήλωση της Προεδρίας

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:04:12

Έναρξη

10:33:43

Λήξη

10:37:55

10:37 - 12:43 Συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 (συζήτηση)

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:54

Έναρξη

10:37:30

Λήξη

10:38:24

Ursula von der Leyen

Ρόλος : Πρόεδρος επιτροπής

Διάρκεια

00:19:48

Έναρξη

10:38:16

Λήξη

10:58:04

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

10:57:55

Λήξη

10:59:00

Esteban González Pons

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:05:23

Έναρξη

10:58:48

Λήξη

11:04:11

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:04:02

Λήξη

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:04:58

Έναρξη

11:04:09

Λήξη

11:09:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:08:41

Λήξη

11:08:59

Dominique Riquet

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:40

Έναρξη

11:08:50

Λήξη

11:11:30

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:11:02

Λήξη

11:11:18

Nicolas Bay

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:04:01

Έναρξη

11:11:06

Λήξη

11:15:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

11:14:41

Λήξη

11:15:04

Ska Keller

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:07:22

Έναρξη

11:14:52

Λήξη

11:22:14

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

11:21:48

Λήξη

11:22:05

Derk Jan Eppink

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

11:22:03

Λήξη

11:24:16

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:24:10

Λήξη

11:24:22

Manon Aubry

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Διάρκεια

00:04:30

Έναρξη

11:24:15

Λήξη

11:28:45

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

11:28:19

Λήξη

11:28:44

Esther de Lange

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:04:05

Έναρξη

11:28:39

Λήξη

11:32:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

11:32:34

Λήξη

11:32:58

Brando Benifei

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:04:51

Έναρξη

11:32:49

Λήξη

11:37:40

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:37:14

Λήξη

11:37:26

Frédérique Ries

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

11:37:19

Λήξη

11:40:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

11:40:21

Λήξη

11:40:37

Marco Campomenosi

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:03:49

Έναρξη

11:40:29

Λήξη

11:44:18

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:43:50

Λήξη

11:44:02

Angel Dzhambazki

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:03:12

Έναρξη

11:43:54

Λήξη

11:47:06

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

11:46:40

Λήξη

11:46:52

Marc Botenga

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

11:46:44

Λήξη

11:48:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

11:47:59

Λήξη

11:48:17

Siegfried Mureşan

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:03:30

Έναρξη

11:48:14

Λήξη

11:51:44

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

11:51:38

Λήξη

11:51:59

Pedro Marques

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:34

Έναρξη

11:51:51

Λήξη

11:55:25

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

11:54:59

Λήξη

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:03:03

Έναρξη

11:55:04

Λήξη

11:58:07

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

11:57:40

Λήξη

11:57:55

Laura Huhtasaari

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:49

Έναρξη

11:57:47

Λήξη

12:00:36

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:00:11

Λήξη

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

12:00:15

Λήξη

12:02:56

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

12:02:30

Λήξη

12:02:43

Mick Wallace

Ρόλος : GUE/NGL

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

12:02:40

Λήξη

12:04:15

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:04:09

Λήξη

12:04:25

Daniel Caspary

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:38

Έναρξη

12:04:17

Λήξη

12:06:55

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

12:06:28

Λήξη

12:06:43

Tonino Picula

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:37

Έναρξη

12:06:35

Λήξη

12:10:12

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

12:09:46

Λήξη

12:10:03

Sophia in 't Veld

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:34

Έναρξη

12:09:53

Λήξη

12:12:27

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:12:01

Λήξη

12:12:15

Maximilian Krah

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

12:12:07

Λήξη

12:15:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:14:32

Λήξη

12:14:43

Helmut Geuking

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

12:14:36

Λήξη

12:17:17

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

12:16:51

Λήξη

12:17:01

Herbert Dorfmann

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

12:16:54

Λήξη

12:19:36

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

12:19:10

Λήξη

12:19:22

Alessandra Moretti

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:03:47

Έναρξη

12:19:15

Λήξη

12:23:02

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:22:37

Λήξη

12:22:51

Jordi Cañas

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:04:04

Έναρξη

12:22:43

Λήξη

12:26:47

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

12:26:21

Λήξη

12:26:37

Jessica Stegrud

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

12:26:27

Λήξη

12:28:13

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

12:27:47

Λήξη

12:27:58

Andreas Schwab

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

12:27:52

Λήξη

12:30:11

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

12:29:45

Λήξη

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

12:29:52

Λήξη

12:32:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

12:31:57

Λήξη

12:32:18

Maroš Šefčovič

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:11:14

Έναρξη

12:32:09

Λήξη

12:43:23

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

12:43:16

Λήξη

12:43:35

12:43 - 12:48 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας επί των αιτημάτων για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:04:49

Έναρξη

12:43:40

Λήξη

12:48:29

17:33 - 17:33 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:29

Έναρξη

17:33:00

Λήξη

17:33:29

17:33 - 17:37 Ψηφοφορίες επί των τροπολογιών

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

17:33:20

Λήξη

17:34:26

Maximilian Krah

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

17:34:10

Λήξη

17:36:08

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

17:35:41

Λήξη

17:37:43

20:08 - 20:08 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

20:08:29

Λήξη

20:08:42

20:08 - 20:08 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

20:08:37

Λήξη

20:10:03

20:09 - 20:10 Τελικές ψηφοφορίες

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

20:09:43

Λήξη

20:10:28

22:32 - 22:33 Επανάληψη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

22:32:44

Λήξη

22:33:04

22:33 - 22:35 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

22:32:56

Λήξη

22:35:25

22:35 - 22:35 Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

22:35:01

Λήξη

22:35:59

22:35 - 22:36 Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

22:35:46

Λήξη

22:36:01

22:35 - 22:36 Λήξη της συνεδρίασης

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

22:35:56

Λήξη

22:36:05

22:36 - 22:36 Διακοπή της συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

22:36:11

Λήξη

22:36:19

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.