Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

-

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

- Έναρξη της συνεδρίασης

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

Λήξη

- Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 63 του Κανονισμού)

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

Λήξη

- Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:07:01

Έναρξη

Λήξη

Věra JOUROVÁ

Ρόλος : V.Pt de la Commission

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

- Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

Λήξη

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:04:23

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Clément BEAUNE

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:04:56

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Věra JOUROVÁ

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:53

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Frances FITZGERALD

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Heléne FRITZON

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Samira RAFAELA

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:02:48

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Terry REINTKE

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Silvia SARDONE

Ρόλος : Εξ ονόματος της Ομάδας

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

Λήξη

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

- Πρώτη ψηφοφορία (συνέχεια)

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

Λήξη

- Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(συνέχεια της συζήτησης)

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Predrag Fred MATIĆ

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

Λήξη

Chrysoula ZACHAROPOULOU

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:28

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Diana RIBA I GINER

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Joachim KUHS

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:46

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Assita KANKO

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Malin BJÖRK

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Maria WALSH

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Evin INCIR

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

Λήξη

Irène TOLLERET

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Alice KUHNKE

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Dorien ROOKMAKER

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Silvia MODIG

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Robert BIEDROŃ

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:48

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Karen MELCHIOR

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Pierrette HERZBERGER-FOFANA

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Ladislav ILČIĆ

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Sandra PEREIRA

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

Λήξη

Miriam LEXMANN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Evelyn REGNER

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Bert-Jan RUISSEN

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

Λήξη

Andrey SLABAKOV

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Vera TAX

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Beata KEMPA

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:51

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Brando BENIFEI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:36

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Marc ANGEL

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Věra JOUROVÁ

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:48

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Clément BEAUNE

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:05:41

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

- Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά - Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (σύσταση)(συζήτηση)

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Daniel BUDA

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:05:55

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Isabel CARVALHAIS

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:07:43

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Stella KYRIAKIDES

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:05:54

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

Λήξη

Marlene MORTLER

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:04:14

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Carmen AVRAM

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:44

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

Λήξη

Billy KELLEHER

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:03:29

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Thomas WAITZ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:35

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Rosanna CONTE

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:03:13

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:02:12

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

Λήξη

Anja HAZEKAMP

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:02:49

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Miroslav RADAČOVSKÝ

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:30

Έναρξη

Λήξη

Herbert DORFMANN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Clara AGUILERA

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Asger CHRISTENSEN

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:32

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

Λήξη

Tilly METZ

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:01

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

Λήξη

Annika BRUNA

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:03:00

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Angel DZHAMBAZKI

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Manuel BOMPARD

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:19

Έναρξη

Λήξη

Jytte GUTELAND

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Martin HOJSÍK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Caroline ROOSE

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Sylvia LIMMER

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Asim ADEMOV

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Niels FUGLSANG

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

Λήξη

Pascal DURAND

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:22

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Eleonora EVI

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Aurélia BEIGNEUX

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Colm MARKEY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Maria NOICHL

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Emma WIESNER

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

Λήξη

Heidi HAUTALA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Pär HOLMGREN

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Michaela ŠOJDROVÁ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Juozas OLEKAS

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Michal WIEZIK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Sunčana GLAVAK

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Manuela RIPA

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Henna VIRKKUNEN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:57

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Pernille WEISS

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Seán KELLY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Jiří POSPÍŠIL

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Stanislav POLČÁK

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Stella KYRIAKIDES

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:25

Έναρξη

Λήξη

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

Λήξη

- Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

Λήξη

- Ονομαστική σύνθεση των επιτροπών

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

- Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Nicola BEER

Ρόλος : President

Διάρκεια

00:04:27

Έναρξη

Λήξη

-

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

Λήξη

- Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

- Δεύτερη ψηφοφορία

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Anna CAVAZZINI

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:50

Έναρξη

Λήξη

-

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

- Επανάληψη της συνεδρίασης

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:25

Έναρξη

Λήξη

- Ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής νεολαίας: απασχόληση και κοινωνική ανάκαμψη μετά την πανδημία(συζήτηση)

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:52

Έναρξη

Λήξη

Dragoş PÎSLARU

Ρόλος : Συντάκτης

Διάρκεια

00:06:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Clément BEAUNE

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:03:54

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Věra JOUROVÁ

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:08

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Maria WALSH

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Alicia HOMS GINEL

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:52

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Kim VAN SPARRENTAK

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Guido REIL

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Elżbieta RAFALSKA

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Chris MACMANUS

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Ádám KÓSA

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:37

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Eugen TOMAC

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Gabriele BISCHOFF

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Valter FLEGO

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Salima YENBOU

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Virginie JORON

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:45

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Angel DZHAMBAZKI

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Sandra PEREIRA

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:34

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Ivan Vilibor SINČIĆ

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Lídia PEREIRA

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Brando BENIFEI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Gunnar BECK

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Andrey SLABAKOV

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Anne SANDER

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Victor NEGRESCU

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Seán KELLY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Věra JOUROVÁ

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Clément BEAUNE

Ρόλος : President-in-Office of the Council

Διάρκεια

00:02:39

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

- Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

Λήξη

- Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

- Λήξη της συνεδρίασης

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:21

Έναρξη

Λήξη

- Διακοπή της συνόδου

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.