Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

-

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:23

Έναρξη

Λήξη

- Έναρξη της συνεδρίασης

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

- Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

- Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της σουηδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:02:43

Έναρξη

Λήξη

Ulf KRISTERSSON

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:18:56

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Maroš ŠEFČOVIČ

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:08:02

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Manfred WEBER

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:05:56

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:05:37

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Malik AZMANI

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Philippe LAMBERTS

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:03:39

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Marco ZANNI

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:03:23

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Charlie WEIMERS

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:03:20

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Manon AUBRY

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:03:28

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Λευτέρης ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Ulf KRISTERSSON

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:07:48

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Tomas TOBÉ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:17

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Heléne FRITZON

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:27

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Abir AL-SAHLANI

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:37

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Alice KUHNKE

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:51

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Jean-Paul GARRAUD

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Assita KANKO

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Malin BJÖRK

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:02:52

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Tamás DEUTSCH

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Siegfried MUREŞAN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:55

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Eero HEINÄLUOMA

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

Λήξη

Eero HEINÄLUOMA

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Karin KARLSBRO

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

Λήξη

Karin KARLSBRO

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:04

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Rasmus ANDRESEN

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

Λήξη

Rasmus ANDRESEN

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Jaak MADISON

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Carlo FIDANZA

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Nikolaj VILLUMSEN

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Nicolas BAY

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

François-Xavier BELLAMY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Brando BENIFEI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Nicola DANTI

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Tineke STRIK

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Bogdan RZOŃCA

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Angelika WINZIG

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:54

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Javier MORENO SÁNCHEZ

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Dragoş TUDORACHE

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Ciarán CUFFE

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:35

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Harald VILIMSKY

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:58

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Bert-Jan RUISSEN

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

José Manuel FERNANDES

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:29

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Erik BERGKVIST

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:02:14

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Fabienne KELLER

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Anna ZALEWSKA

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Michaela ŠOJDROVÁ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:07

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Dan NICA

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:40

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Ilhan KYUCHYUK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Peter LUNDGREN

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

Seán KELLY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Margarida MARQUES

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

Λήξη

Nils TORVALDS

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:02:19

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Benoît LUTGEN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Birgit SIPPEL

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Eva Maria POPTCHEVA

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Andrius KUBILIUS

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Thijs REUTEN

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Dacian CIOLOŞ

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Karlo RESSLER

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Łukasz KOHUT

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Jörgen WARBORN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Evin INCIR

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:59

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Henna VIRKKUNEN

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Arba KOKALARI

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:27

Έναρξη

Λήξη

Maria GRAPINI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Jordi CAÑAS

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Maroš ŠEFČOVIČ

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:07:02

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

Λήξη

Ulf KRISTERSSON

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:04:53

Έναρξη

Λήξη

Roberta METSOLA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

-

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

Λήξη

- Επανάληψη της συνεδρίασης

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

- Ώρα των ψηφοφοριών

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

12:08 - 12:10 Συμφωνία ΕΕ/Νέας Ζηλανδίας: ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπόλ και Νέας Ζηλανδίας (A9-0003/2023 - Annalisa Tardino) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

Λήξη

Annalisa TARDINO

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

12:10 - 12:10 Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία και τη γνωστοποίηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων: δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο (A9-0002/2023 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

Λήξη

12:10 - 12:15 Μεταφορές αποβλήτων (A9-0290/2022 - Pernille Weiss) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:03:47

Έναρξη

Λήξη

Pernille WEISS

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

12:15 - 12:15 Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς (A9-0293/2022 - Lídia Pereira) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:28

Έναρξη

Λήξη

12:15 - 12:16 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών, και του άρθρου 9, που αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την ασυλία (A9-0001/2023 - Gabriele Bischoff) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

Λήξη

12:16 - 12:16 Καθιέρωση Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας τοπικού εμπορίου (B9-0003/2023) (ψηφοφορία)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:03:53

Έναρξη

Λήξη

-

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

- Επανάληψη της συνεδρίασης

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

Λήξη

- Η προστασία των καταναλωτών στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια: προσέγγιση στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς (συζήτηση)

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

Λήξη

Adriana MALDONADO LÓPEZ

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:04:27

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Didier REYNDERS

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:07:27

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Antonius MANDERS

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:25

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Christel SCHALDEMOSE

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

Λήξη

Christel SCHALDEMOSE

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:16

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Jordi CAÑAS

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

Λήξη

Jordi CAÑAS

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:42

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Kim VAN SPARRENTAK

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

Λήξη

Kim VAN SPARRENTAK

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Marco CAMPOMENOSI

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Kosma ZŁOTOWSKI

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:32

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Anne-Sophie PELLETIER

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Andreas SCHWAB

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Alex AGIUS SALIBA

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Laurence FARRENG

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Alessandra BASSO

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:39

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Adam BIELAN

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:02:00

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Marcel KOLAJA

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

Λήξη

Roberts ZĪLE

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Dorien ROOKMAKER

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Ivan ŠTEFANEC

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Catharina RINZEMA

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Denis NESCI

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:43

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Tomislav SOKOL

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Heléne FRITZON

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:09

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Beata MAZUREK

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Deirdre CLUNE

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Salvatore DE MEO

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Tom VANDENKENDELAERE

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Niklas NIENAß

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Brando BENIFEI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Maria WALSH

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Seán KELLY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:07

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Didier REYNDERS

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Adriana MALDONADO LÓPEZ

Ρόλος : Εισηγητής

Διάρκεια

00:02:11

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

- Η έξαρση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και η έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη (συζήτηση)

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:18

Έναρξη

Λήξη

Jessika ROSWALL

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:26

Έναρξη

Λήξη

Stella KYRIAKIDES

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:02

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:09

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Tiemo WÖLKEN

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:02:21

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Véronique TRILLET-LENOIR

Ρόλος : au nom du groupe Renew

Διάρκεια

00:01:49

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Tilly METZ

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Simona BALDASSARRE

Ρόλος : au nom du groupe ID

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Joanna KOPCIŃSKA

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΣΜ

Διάρκεια

00:01:44

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Kateřina KONEČNÁ

Ρόλος : au nom du groupe The Left

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Laura FERRARA

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

Λήξη

Bartosz ARŁUKOWICZ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:47

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Sara CERDAS

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:20

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Jutta PAULUS

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Sylvia LIMMER

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:53

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Cristian TERHEŞ

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

João PIMENTA LOPES

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Κώστας ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:16

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Στέλιος ΚΥΜΠΟΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Ivars IJABS

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Michèle RIVASI

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:38

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:06

Έναρξη

Λήξη

Virginie JORON

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Πέτρος ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:01:26

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Maria Angela DANZÌ

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Seán KELLY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:14

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Milan BRGLEZ

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Andreas GLÜCK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Nicolaus FEST

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:28

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Sunčana GLAVAK

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:41

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Alessandra MORETTI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Alessandra MORETTI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Ondřej KNOTEK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

Λήξη

Ondřej KNOTEK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:23

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

István UJHELYI

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:33

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Deirdre CLUNE

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Tomislav SOKOL

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Stella KYRIAKIDES

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:10:17

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Jessika ROSWALL

Ρόλος : CouncilMember

Διάρκεια

00:01:50

Έναρξη

Λήξη

Michal ŠIMEČKA

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

-

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

- Επανάληψη της συνόδου

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

Λήξη

- Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

- Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) - Πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων στην Ευρώπη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Michaela ŠOJDROVÁ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:19

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:23

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Michaela ŠOJDROVÁ

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:49

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Isabel CARVALHAIS

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:46

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Isabel CARVALHAIS

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:00:34

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

Λήξη

Valter FLEGO

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:31

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Valter FLEGO

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:27

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:56

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Tom VANDENKENDELAERE

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:08

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:30

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Tom VANDENKENDELAERE

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:01

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:32

Έναρξη

Λήξη

Łukasz KOHUT

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:03

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:01:25

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:10

Έναρξη

Λήξη

Thomas WAITZ

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:24

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:20

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Thomas WAITZ

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:20

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:03

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:17

Έναρξη

Λήξη

Álvaro AMARO

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:15

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:41

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Carmen AVRAM

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:31

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Silvia SARDONE

Ρόλος : ID

Διάρκεια

00:01:18

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:10

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

Λήξη

Ladislav ILČIĆ

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:01:22

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Ladislav ILČIĆ

Ρόλος : ECR

Διάρκεια

00:00:39

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:45

Έναρξη

Λήξη

Anja HAZEKAMP

Ρόλος : The Left

Διάρκεια

00:00:48

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:00:58

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Billy KELLEHER

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:13

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:12

Έναρξη

Λήξη

Billy KELLEHER

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:00:40

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:42

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Colm MARKEY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:53

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:10

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Colm MARKEY

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:00:44

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:03:06

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

Λήξη

Daniela RONDINELLI

Ρόλος : NI

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:02

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Paolo DE CASTRO

Ρόλος : S&D

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:05

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:01:06

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:18

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:05

Έναρξη

Λήξη

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

Ρόλος : Verts/ALE

Διάρκεια

00:00:36

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:06

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:14

Έναρξη

Λήξη

Martin HLAVÁČEK

Ρόλος : Renew

Διάρκεια

00:01:12

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:08

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:08

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

Λήξη

Marlene MORTLER

Ρόλος : PPE

Διάρκεια

00:01:05

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:07

Έναρξη

Λήξη

Janusz WOJCIECHOWSKI

Ρόλος : Μέλος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:02:53

Έναρξη

Λήξη

Rainer WIELAND

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:22

Έναρξη

Λήξη

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

Λήξη

- Νέες εξελίξεις όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και εξωτερικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με το Μαρόκο, και η ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (συζήτηση)

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:31

Έναρξη

Λήξη

Ylva JOHANSSON

Ρόλος : Επίτροπος

Διάρκεια

00:06:54

Έναρξη

Λήξη

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

Λήξη

Vladimír BILČÍK

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας ΕΛΚ

Διάρκεια

00:02:26

Έναρξη

Λήξη

Dita CHARANZOVÁ

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:10

Έναρξη

Λήξη

Raphaël GLUCKSMANN

Ρόλος : εξ ονόματος της ομάδας S&D

Διάρκεια

00:01:21

Έναρξη

Λήξη