Αναζήτηση

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 89/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου

13-12-2022 TC1-COD(2022)0282 2022/0282(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2006 της Επιτροπής περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου

13-12-2022 TC1-COD(2022)0232 2022/0232(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Δεκεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ως προς την κοινοποίηση αντιστάθμισης όσον αφορά παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο για φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με έδρα στην Ένωση

13-12-2022 TC1-COD(2021)0204 2021/0204(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέσου για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία το 2023 (μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή +)

24-11-2022 TC1-COD(2022)0371 2022/0371(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2022/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 για τη θέσπιση διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης ως γενικής μεθόδου δανεισμού

24-11-2022 TC1-COD(2022)0370 2022/0370(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2022/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά για τη μη αποδοχή ταξιδιωτικών εγγράφων της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εκδίδονται στην Ουκρανία και τη Γεωργία

24-11-2022 TC1-COD(2022)0274 2022/0274(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2022/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής 2030 «Ψηφιακή Δεκαετία»

24-11-2022 TC1-COD(2021)0293 2021/0293(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης

22-11-2022 TC1-COD(2022)0021 2022/0021(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά περιορισμούς στην πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα

22-11-2022 TC1-COD(2021)0176 2021/0176(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 22 Νοεμβρίου 2022 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2022/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών (κωδικοποίηση)

22-11-2022 TC1-COD(2021)0018 2021/0018(COD)

Επικοινωνία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίνεται χρησιμοποιώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Τούτο θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σε ισότιμη βάση για ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Θέσεις του Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Εάν η θέση δεν εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση εγκρίνοντας τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου.
Κατά γενικό κανόνα, η θέση του ΕΚ έχει τη μορφή ενοποιημένου κειμένου, όπου πολιτικές τροπολογίες και τεχνικές προσαρμογές ενσωματώνονται στην πρόταση της Επιτροπής (πρώτη ανάγνωση) ή στη θέση του Συμβουλίου (δεύτερη ανάγνωση).
Οι θέσεις σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και αποτελούν τη βάση για τα περαιτέρω βήματα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κανονισμός (άρθρο 203) και συνήθης νομοθετική διαδικασία .

Επεξήγηση των σημάνσεων στις θέσεις του Κοινοβουλίου:

  • Κείμενα σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. Οι τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.
  • Κείμενα στα οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διακριτή διαγραφή. Οι αριθμοί των επιμέρους τροπολογιών επισημαίνονται καθαρά σε αγκύλες. Τεχνικές τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.