Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 23. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2011/99/EU und 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2003/8/EG des Rates und der Rahmenbeschlüsse 2002/584/JI, 2003/577/JI, 2005/214/JI, 2006/783/JI, 2008/909/JI, 2008/947/JI, 2009/829/JI und 2009/948/JI des Rates im Hinblick auf die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit

23-11-2023 TC1-COD(2021)0395 2021/0395(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 23. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit und des Zugangs zur Justiz in grenzüberschreitenden Zivil-, Handels- und Strafsachen und zur Änderung bestimmter Rechtsakte im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit

23-11-2023 TC1-COD(2021)0394 2021/0394(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 21. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union

21-11-2023 TC1-COD(2022)0085 2022/0085(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 21. November 2023 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 640/2010

21-11-2023 TC1-COD(2020)0302 2020/0302(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Νοεμβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τη θέσπιση και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης

09-11-2023 TC1-COD(2021)0379 2021/0379(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Νοεμβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα

09-11-2023 TC1-COD(2021)0378 2021/0378(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Οκτωβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132B 2022/0132B(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Οκτωβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) αριθ. 810/2009 και (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών ▌(ΕΚ) αριθ. 693/2003 και (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συμβουλίου και της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, όσον αφορά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων

18-10-2023 TC1-COD(2022)0132A 2022/0132A(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ για την παράταση της μεταβατικής περιόδου του rescEU

17-10-2023 TC1-COD(2023)0095 2023/0095(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου 2023 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2023/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τη μετατροπή του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης σε δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

17-10-2023 TC1-COD(2022)0192 2022/0192(COD)

Επικοινωνία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίνεται χρησιμοποιώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Τούτο θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σε ισότιμη βάση για ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Θέσεις του Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Εάν η θέση δεν εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση εγκρίνοντας τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου.
Κατά γενικό κανόνα, η θέση του ΕΚ έχει τη μορφή ενοποιημένου κειμένου, όπου πολιτικές τροπολογίες και τεχνικές προσαρμογές ενσωματώνονται στην πρόταση της Επιτροπής (πρώτη ανάγνωση) ή στη θέση του Συμβουλίου (δεύτερη ανάγνωση).
Οι θέσεις σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και αποτελούν τη βάση για τα περαιτέρω βήματα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κανονισμός (άρθρο 203) και συνήθης νομοθετική διαδικασία .

Επεξήγηση των σημάνσεων στις θέσεις του Κοινοβουλίου:

  • Κείμενα σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. Οι τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.
  • Κείμενα στα οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διακριτή διαγραφή. Οι αριθμοί των επιμέρους τροπολογιών επισημαίνονται καθαρά σε αγκύλες. Τεχνικές τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.