Αναζήτηση

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 όσον αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης

11-04-2024 TC1-COD(2023)0077B 2023/0077B(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/942 και (ΕΕ) 2019/943 όσον αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης

11-04-2024 TC1-COD(2023)0077A 2023/0077A(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων αερίων, φυσικού αερίου και υδρογόνου, και με την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2023/1791 και την κατάργηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ (αναδιατύπωση)

11-04-2024 TC1-COD(2021)0425 2021/0425(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμου αερίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, (ΕΕ) 2017/1938, (ΕΕ) 2019/942 και (ΕΕ) 2022/869 και της απόφασης (ΕΕ) 2017/684 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (αναδιατύπωση)

11-04-2024 TC1-COD(2021)0424 2021/0424(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1232 περί προσωρινής παρεκκλίσεως από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων προς καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

10-04-2024 TC1-COD(2023)0452 2023/0452(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τις προθεσμίες για τον καθορισμό προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας για ορισμένους τομείς και για ορισμένες επιχειρήσεις τρίτων χωρών

10-04-2024 TC1-COD(2023)0368 2023/0368(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 για τον υδράργυρο όσον αφορά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα και άλλα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου που υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγής, εισαγωγής και παραγωγής

10-04-2024 TC1-COD(2023)0272 2023/0272(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, της οδηγίας 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, και της οδηγίας 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

10-04-2024 TC1-COD(2023)0105 2023/0105(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1242 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων οχημάτων και την ενσωμάτωση των υποχρεώσεων δήλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956

10-04-2024 TC1-COD(2023)0042 2023/0042(COD)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2024 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2024/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα για τους φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/54/ΕΚ και ▌ 2010/41/ΕΕ

10-04-2024 TC1-COD(2022)0400 2022/0400(COD)

Επικοινωνία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Το μεγαλύτερο τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίνεται χρησιμοποιώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Τούτο θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ σε ισότιμη βάση για ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Θέσεις του Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Εάν η θέση δεν εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση εγκρίνοντας τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου.
Κατά γενικό κανόνα, η θέση του ΕΚ έχει τη μορφή ενοποιημένου κειμένου, όπου πολιτικές τροπολογίες και τεχνικές προσαρμογές ενσωματώνονται στην πρόταση της Επιτροπής (πρώτη ανάγνωση) ή στη θέση του Συμβουλίου (δεύτερη ανάγνωση).
Οι θέσεις σε πρώτη και σε δεύτερη ανάγνωση διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και αποτελούν τη βάση για τα περαιτέρω βήματα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Κανονισμός (άρθρο 203) και συνήθης νομοθετική διαδικασία .

Επεξήγηση των σημάνσεων στις θέσεις του Κοινοβουλίου:

  • Κείμενα σε συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. Οι τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.
  • Κείμενα στα οποία δεν έχει επέλθει συμφωνία με το Συμβούλιο πριν την έγκριση από το ΕΚ:

    Στις πολιτικές τροπολογίες, το νέο κείμενο ή η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διακριτή διαγραφή. Οι αριθμοί των επιμέρους τροπολογιών επισημαίνονται καθαρά σε αγκύλες. Τεχνικές τροποποιήσεις που προκύπτουν κατά τη νομική-γλωσσική αναθεώρηση και δεν αφορούν στις πολιτικές τροπολογίες δεν σημειώνονται.