Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Suspension of work on the ‘Struma’ motorway

Priority question for written answer P-002780/2022
to the Commission
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR)

04-08-2022 P-002780/2022

  Exploitation of frog populations in Asia and Eastern Europe for the trade in frogs’ legs in the EU

Question for written answer E-002783/2022
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

04-08-2022 E-002783/2022

  Categorisation of battery waste for electric vehicles

Question for written answer E-002782/2022
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

04-08-2022 E-002782/2022

  New EU regulation – digital COVID certificate issued to clinical trial subjects – what is at stake with regard to EU citizens’ safety?

Question for written answer E-002781/2022
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron (ID)

04-08-2022 E-002781/2022

  Wage discrimination against workers in the EU based on national language

Question for written answer E-002778/2022
to the Commission
Rule 138
Robert Biedroń (S&D)

03-08-2022 E-002778/2022

  Restricting shops’ use of illuminated advertising displays and air conditioning

Question for written answer E-002776/2022
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

03-08-2022 E-002776/2022

Προκλήσεις προσβασιμότητας στα νησιά του Αιγαίου

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002772/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)

02-08-2022 E-002772/2022

Βελτίωση των αστικών μετακινήσεων και της στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002771/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)

02-08-2022 E-002771/2022

Ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002768/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI)

02-08-2022 E-002768/2022

  Payment to the company CureVac

Question for written answer E-002767/2022
to the Commission
Rule 138
Marc Botenga (The Left)

01-08-2022 E-002767/2022

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας