Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Apple’s detrimental App Store terms and compliance with the Digital Markets Act (DMA)

Priority question for written answer P-000610/2024
to the Commission
Rule 138
Stéphanie Yon-Courtin (Renew), René Repasi (S&D)

23-02-2024 P-000610/2024

  Situation in northern Mozambique

Priority question for written answer P-000609/2024
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Paulo Rangel (PPE), Lídia Pereira (PPE), José Manuel Fernandes (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Carlos Coelho (PPE)

23-02-2024 P-000609/2024

  Clarifying whether medicinal products are exempt from the requirements introduced by new EU trade sanctions

Priority question for written answer P-000607/2024
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

23-02-2024 P-000607/2024

  Inadequate answers from Commissioner Breton on ‘pay or consent’ model introduced by Meta

Priority question for written answer P-000606/2024
to the Commission
Rule 138
Paul Tang (S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

23-02-2024 P-000606/2024

Η έγκριση του ειδικού μέτρου υπέρ της Τυνησίας για το 2023

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2024
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Michael Gahler
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
Udo Bullmann
εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

22-02-2024 O-000005/2024

  Serious environmental damage to the Alpi Veglia e Devero-Monte Giove Natura 2000 SAC/SPA (IT1140016), established in 1995

Question for written answer E-000594/2024
to the Commission
Rule 138
Maria Angela Danzì (NI)

22-02-2024 E-000594/2024

  Militarisation of the Gulf of Aden

Question for written answer E-000593/2024
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Lars Patrick Berg (ECR)

22-02-2024 E-000593/2024

  Mechanism for the early detection of red tape

Question for written answer E-000589/2024
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

22-02-2024 E-000589/2024

  Road projects

Priority question for written answer P-000583/2024
to the Commission
Rule 138
Asger Christensen (Renew)

21-02-2024 P-000583/2024

  How Germany benefits from the EU single market

Priority question for written answer P-000577/2024
to the Commission
Rule 138
Witold Jan Waszczykowski (ECR)

21-02-2024 P-000577/2024

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας