Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Removal from office of the head of INE in breach of Union law

Priority question for written answer P-002326/2022
to the Commission
Rule 138
Luis Garicano (Renew)

29-06-2022 P-002326/2022

  Assessing the need to curb speculation in energy commodity derivatives

Priority question for written answer P-002323/2022
to the Commission
Rule 138
Philippe Lamberts (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)

28-06-2022 P-002323/2022

  Major disruptions in EU air transport

Priority question for written answer P-002321/2022
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

28-06-2022 P-002321/2022

  Education

Priority question for written answer P-002309/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

28-06-2022 P-002309/2022

Το σκάνδαλο με τα επιδόματα παιδιού στην Ολλανδία, ο θεσμικός ρατσισμός και οι αλγόριθμοι

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000028/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Samira Rafaela (Renew), Monica Semedo (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Evin Incir (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Karen Melchior (Renew), Matjaž Nemec (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Mohammed Chahim (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Anna Júlia Donáth (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D), Lara Wolters (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Svenja Hahn (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Katalin Cseh (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Marc Angel (S&D), Peter Pollák (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Isabel Carvalhais (S&D)

28-06-2022 O-000028/2022

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με σκοπό την προστασία και την καλύτερη στήριξη των Ευρωπαίων εθελοντών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000027/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka (Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl (S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

28-06-2022 O-000027/2022

  Establishment of a mechanism to help local and regional authorities receive Ukrainian refugees

Priority question for written answer P-002288/2022
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

27-06-2022 P-002288/2022

Έλλειψη απτών αποτελεσμάτων σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ και την καταπολέμηση της μακροχρόνιας COVID

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2022
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

27-06-2022 O-000026/2022

  Leaving the euro area

Priority question for written answer P-002280/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari (ID)

25-06-2022 P-002280/2022

  The EU-US liquid natural gas supply agreement (IV)

Question for written answer E-002279/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

24-06-2022 E-002279/2022

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας