Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Registration/reporting of vloggers and influencers

Priority question for written answer P-000261/2023
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

27-01-2023 P-000261/2023

  Negative impact of the Commission’s proposal for a revision of the Energy Performance of Buildings Directive

Priority question for written answer P-000253/2023
to the Commission
Rule 138
Simona Baldassarre (ID), Silvia Sardone (ID), Gianantonio Da Re (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Paolo Borchia (ID), Valentino Grant (ID)

27-01-2023 P-000253/2023

  The future of paper-based products and fibre recycling in the new packaging waste directive

Priority question for written answer P-000245/2023
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen (PPE)

26-01-2023 P-000245/2023

  Ireland alcohol labelling

Priority question for written answer P-000240/2023
to the Commission
Rule 138
Paolo De Castro (S&D), Camilla Laureti (S&D), Achille Variati (S&D)

26-01-2023 P-000240/2023

  Directive 2014/24/EU on public procurement – specific exclusions for media service contracts

Priority question for written answer P-000223/2023
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

25-01-2023 P-000223/2023

  Gas supply agreement between Italy and Algeria and EU refinancing for GALSI project

Priority question for written answer P-000197/2023
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

24-01-2023 P-000197/2023

  Designation of the Wagner Group as a terrorist organisation

Priority question for written answer P-000194/2023
to the Council
Rule 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

24-01-2023 P-000194/2023

  EU-LAC ‘Road to 2023’ – Inclusion of civil society

Question for written answer E-000206/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

24-01-2023 E-000206/2023

 

Repercussions of the interruption in the marketing of medical devices, especially paediatric devices

Question for written answer E-000205/2023
to the Commission
Rule 138
Mathilde Androuët (ID)

24-01-2023 E-000205/2023

  The need to create a European cormorant management plan

Question for written answer E-000202/2023
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

24-01-2023 E-000202/2023

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας