Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Restriction of competition in the provision of groundhandling services at airports in the wake of the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-003685/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE)

21-07-2021 P-003685/2021

  Increase in the Modernisation Fund by 0.5 % of the total quantity of allowances in accordance with Article 10a(5b) of Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC

Priority question for written answer P-003674/2021
to the Commission
Rule 138
Adam Jarubas (PPE), Jerzy Buzek (PPE)

20-07-2021 P-003674/2021

  Reimbursement of passengers by airlines on account of the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-003671/2021
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-07-2021 P-003671/2021

  Pegasus Project

Priority question for written answer P-003661/2021
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

20-07-2021 P-003661/2021

  Wolf management in Alpago

Priority question for written answer P-003659/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID), Alessandro Panza (ID)

20-07-2021 P-003659/2021

  Extraterritorial effects of non‑EU legislation on EU Member States and their citizens

Priority question for written answer P-003655/2021
to the Commission
Rule 138
Ilhan Kyuchyuk (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

20-07-2021 P-003655/2021

  The resources of the European Anti‑Fraud Office in the light of NextGenerationEU

Priority question for written answer P-003642/2021
to the Commission
Rule 138
Luis Garicano (Renew)

19-07-2021 P-003642/2021

Πυρά από τουρκική ακταιωρό κατά μικρού σκάφους της κυπριακής λιμενικής αστυνομίας

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003629/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Costas Mavrides (S&D)

16-07-2021 P-003629/2021

Προκλητικές ενέργειες της τουρκικής ακτοφυλακής στην Κύπρο

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003627/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

16-07-2021 P-003627/2021

  Air pollution in Bolzano, Italy

Priority question for written answer P-003615/2021
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE)

15-07-2021 P-003615/2021

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας