Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

Εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000011/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Biljana Borzan, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

25-02-2021 O-000011/2021

Κέντρο Πουρνάρα

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001089/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Αξιολόγηση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

23-02-2021 O-000010/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας