Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Reactivation of Article 26 of the EMFAF to address the difficulties related to the price of diesel

Priority question for written answer P-002885/2023
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-10-2023 P-002885/2023

  Plans for animal welfare legislation 2023/2024

Priority question for written answer P-002868/2023
to the Commission
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

29-09-2023 P-002868/2023

  Ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh and Azerbaijani threats to Armenia’s territorial integrity

Priority question for written answer P-002865/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Antoni Comín i Oliveres (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)

29-09-2023 P-002865/2023

  Cohesion project – ‘Wastewater discharge and treatment for the area of the Ljubljansko polje aquifer’

Question for written answer E-002862/2023
to the Commission
Rule 138
Milan Zver (PPE)

29-09-2023 E-002862/2023

  Heat pumps

Priority question for written answer P-002860/2023
to the Commission
Rule 138
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

28-09-2023 P-002860/2023

Μηχανισμοί μη διατύπωσης αντιρρήσεων σε διεθνείς συμβάσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000043/2023
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Adrián Vázquez Lázara
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

28-09-2023 O-000043/2023

  State of play of infringement proceedings against the Czech Republic for failure to comply with the Racial Equality Directive (2000/43/EC)

Question for written answer E-002844/2023
to the Commission
Rule 138
Michaela Šojdrová (PPE)

27-09-2023 E-002844/2023

  The threat of money laundering amid talks with countries outside the EU

Question for written answer E-002841/2023
to the Commission
Rule 138
Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR)

27-09-2023 E-002841/2023

  Code of practice for carbon dioxide capture by shipping companies

Question for written answer E-002836/2023
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen (PPE)

27-09-2023 E-002836/2023

  Harmonisation of conditions for stem cell donation in Europe

Question for written answer E-002833/2023
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

27-09-2023 E-002833/2023

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας