Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  ‘Zero-emission’ mobility as political propaganda

Priority question for written answer P-005222/2020
to the Commission
Rule 138
Sylvia Limmer (ID)

24-09-2020 P-005222/2020

  Concerns regarding Zhenhua Data’s data collection

Priority question for written answer P-005189/2020
to the Commission
Rule 138
Bart Groothuis (Renew)

23-09-2020 P-005189/2020

  New illegal migration entry route on the Algarve coast

Priority question for written answer P-005153/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

22-09-2020 P-005153/2020

Αποζημίωση πληγέντων από τον κυκλώνα «Ιανό»

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-005120/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Manolis Kefalogiannis (PPE)

21-09-2020 P-005120/2020

  Distribution of so-called refugees from the Moria camp in the EU

Priority question for written answer P-005091/2020
to the Council
Rule 138
Christine Anderson (ID), Bernhard Zimniok (ID)

17-09-2020 P-005091/2020

  COVID-19, quarantine and containment procedures in Europe and between Member States

Priority question for written answer P-005070/2020
to the Commission
Rule 138
Lucia Vuolo (ID)

16-09-2020 P-005070/2020

  Veolia / Suez merger

Priority question for written answer P-005052/2020
to the Commission
Rule 138
Nora Mebarek (S&D)

16-09-2020 P-005052/2020

  Burden-sharing or common European solutions concerning an increased greenhouse-gas emissions-reduction target for 2023

Priority question for written answer P-005047/2020
to the Commission
Rule 138
Margrete Auken (Verts/ALE)

15-09-2020 P-005047/2020

  2020 elections in the United Republic of Tanzania

Priority question for written answer P-005043/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Elżbieta Kruk (ECR)

15-09-2020 P-005043/2020

  Fédération Internationale de Ski (FIS) ban on fluorinated ski wax endangering the EU ski wax industry

Priority question for written answer P-005035/2020
to the Commission
Rule 138
Michael Gahler (PPE)

15-09-2020 P-005035/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)