Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Distribution of Russian steel slab import quotas following EU sanctions

Priority question for written answer P-001353/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 P-001353/2024

  Video games

Priority question for written answer P-001352/2024
to the Commission
Rule 138
Niklas Nienaß (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001352/2024

  Dissemination of neo-Nazi and anti-Semitic conspiracy theories by General Robert Brieger

Priority question for written answer P-001351/2024
to the Council
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001351/2024

  Impact of EU’s green taxonomy on the development of sail propulsion for transport vessels

Priority question for written answer P-001331/2024
to the Commission
Rule 138
Christophe Clergeau (S&D)

25-04-2024 P-001331/2024

  Alarming rise in Spanish imports of Russian gas

Priority question for written answer P-001309/2024
to the Commission
Rule 138
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

25-04-2024 P-001309/2024

  The future of recreational fishing

Priority question for written answer P-001308/2024
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

25-04-2024 P-001308/2024

  UK money transfer to the EU under the Withdrawal Agreement

Priority question for written answer P-001300/2024
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

25-04-2024 P-001300/2024

Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων στον οπτικοακουστικό τομέα και στον πολιτισμό στην Ελλάδα

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001290/2024/rev.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Αλέξης Γεωργούλης (NI)

25-04-2024 P-001290/2024

  Enhanced collaboration in the fight against espionage and intelligence

Question for written answer E-001355/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001355/2024

  Foreign interference in the 2024 European elections

Question for written answer E-001354/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001354/2024

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας