Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Relocation of EU technical and scientific work to agencies

Priority question for written answer P-000191/2022
to the Commission
Rule 138
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

14-01-2022 P-000191/2022

  NRRP pension reform

Priority question for written answer P-000183/2022
to the Commission
Rule 138
Victor Negrescu (S&D)

14-01-2022 P-000183/2022

  Increase in financial resources for operation of Europol’s European Cybercrime Centre

Question for written answer E-000187/2022
to the Commission
Rule 138
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

14-01-2022 E-000187/2022

  European carriers flying empty aircraft

Question for written answer E-000185/2022
to the Commission
Rule 138
Vera Tax (S&D)

14-01-2022 E-000185/2022

  Disruption of maritime supply chains

Question for written answer E-000184/2022
to the Commission
Rule 138
Vera Tax (S&D)

14-01-2022 E-000184/2022

  EU position on loss and damage at COP26 and subsequent remarks

Question for written answer E-000180/2022
to the Commission
Rule 138
Mick Wallace (The Left)

14-01-2022 E-000180/2022

  Merger of Polish oil companies PKN Orlen and Grupa Lotos

Priority question for written answer P-000174/2022
to the Commission
Rule 138
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

13-01-2022 P-000174/2022

  Round-ups and violence against migrants in Libya

Question for written answer E-000166/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Pierfrancesco Majorino (S&D)

13-01-2022 E-000166/2022

  Avoiding a VAT burden on public sector grants for project funding

Priority question for written answer P-000162/2022
to the Commission
Rule 138
Joachim Schuster (S&D)

12-01-2022 P-000162/2022

  Climate crisis and ghost flights

Priority question for written answer P-000141/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI)

12-01-2022 P-000141/2022

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)

Δήλωση περί ιδιωτικότητας