Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Chinese threats of trade restrictions towards Sweden

Priority question for written answer P-004325/2019
to the Commission
Rule 138
Karin Karlsbro

10-12-2019 P-004325/2019

Παραβίαση των δικαιωμάτων των νησιών από την Τουρκία

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004324/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos

10-12-2019 P-004324/2019

  Humanitarian aid for earthquake in Albania

Priority question for written answer P-004310/2019
to the Commission
Rule 138
Aldo Patriciello

10-12-2019 P-004310/2019

Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Αύξηση του κόστους της γεωργικής παραγωγής

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004288/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Emmanouil Fragkos

09-12-2019 P-004288/2019

Μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004285/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Loucas Fourlas

09-12-2019 P-004285/2019

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

09-12-2019 O-000045/2019

  Impact of increased production costs in the cured meat sector

Priority question for written answer P-004271/2019
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia

06-12-2019 P-004271/2019

  Shipping pollutants and remedies: Commission response to Parliament’s demands

Priority question for written answer P-004270/2019
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken, Jytte Guteland, Ismail Ertug, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Karima Delli, Bas Eickhout, Jutta Paulus, Ciarán Cuffe, Grace O'Sullivan, Chris Davies, Catherine Chabaud, Peter Liese

06-12-2019 P-004270/2019

  Detention of Iranian activist and Sakharov Prize winner Nasrin Sotoudeh

Priority question for written answer P-004269/2019
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Giuliano Pisapia, Marco Dreosto, Pina Picierno, Elena Lizzi

06-12-2019 P-004269/2019

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)