Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

Προστασία ονομασίας προέλευσης μακεδονικών προϊόντων

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-000143/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

  Transparency and management of the EU vaccination campaign

Priority question for written answer P-000142/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID)

12-01-2021 P-000142/2021

  Has the Commission received an enquiry from the Danish Government in connection with the preparation of a vaccine strategy and the purchase of vaccines?

Priority question for written answer P-000134/2021
to the Commission
Rule 138
Morten Løkkegaard (Renew)

12-01-2021 P-000134/2021

  Outermost regions – health – vaccination and transport

Priority question for written answer P-000129/2021
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas (S&D)

12-01-2021 P-000129/2021

  Censorship and restriction of freedom of speech

Priority question for written answer P-000128/2021
to the Commission
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR)

12-01-2021 P-000128/2021

  Change to conditions of use for WhatsApp

Priority question for written answer P-000127/2021
to the Commission
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

12-01-2021 P-000127/2021

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)