Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Maximum liquidity support for micro, small and medium-sized tourism enterprises in EU countries

Priority question for written answer P-006395/2020
to the Commission
Rule 138
Magdalena Adamowicz (PPE)

24-11-2020 P-006395/2020

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Απόφαση της Πολωνίας για την απαγόρευση των αμβλώσεων

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-006345/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Marianne Vind (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Tanja Fajon (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Juozas Olekas (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Karin Karlsbro (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Christel Schaldemose (S&D), Andrus Ansip (Renew), Milan Brglez (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Heléne Fritzon (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Johan Danielsson (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriele Bischoff (S&D), Jytte Guteland (S&D), Nora Mebarek (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Rovana Plumb (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D), Vera Tax (S&D), Radka Maxová (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Miroslav Číž (S&D), Malin Björk (GUE/NGL)

20-11-2020 P-006345/2020

  Hydropower in the EU

Priority question for written answer P-006340/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

Ο αντίκτυπος της COVID-19 στους νέους και στον αθλητισμό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000074/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sabine Verheyen
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

20-11-2020 O-000074/2020

  Assessment of the German National Energy and Climate Plan (NECP) as regards promoting self-consumption and renewable energy communities

Priority question for written answer P-006328/2020
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

19-11-2020 P-006328/2020

  Multiannual financial framework and assistance package threatened by Polish Government veto

Priority question for written answer P-006322/2020
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

19-11-2020 P-006322/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)