Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

Διαφάνεια των συμφωνιών προαγοράς για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000067/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Nils Torvalds
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

  Follow-up to the letter from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs regarding Greece’s NGO registration law (JMD 10616/2020)

Priority question for written answer P-005656/2020
to the Commission
Rule 138
Tineke Strik (Verts/ALE)

16-10-2020 P-005656/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Alleged violation of the rule of law in France and Spain

Priority question for written answer P-005639/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

15-10-2020 P-005639/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

  Threats to the independence of the judiciary and the rule of law in France

Priority question for written answer P-005616/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

14-10-2020 P-005616/2020

  Sensitive personal data wrongfully published by EEAS collaborators in the upcoming election in Myanmar

Priority question for written answer P-005603/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

14-10-2020 P-005603/2020

  Impact of the Eco Regulation (EU) 2018/848 on organic farmers in developing countries

Priority question for written answer P-005597/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

13-10-2020 P-005597/2020

Επικοινωνία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που απευθύνουν οι βουλευτές του ΕΚ στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν άμεσο μηχανισμό κοινοβουλευτικού ελέγχου στα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κοινοβουλευτικών ερωτήσεων:

  • Οι προφορικές ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζονται στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου, εγγράφονται στις «Συζητήσεις» της ημέρας, και ακολουθούνται ή δεν ακολουθούνται από ψήφισμα ( άρθρο 136)
  • Οι ερωτήσεις της «Ώρας των ερωτήσεων», οι οποίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχουν ορισθεί προς τον σκοπό αυτόν, κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας ( άρθρο 137)
  • Οι γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται με αίτημα γραπτής απάντησης ( άρθρο 138)