Διαφάνεια των συμφωνιών προαγοράς για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000067/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Nils Torvalds
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Tilly Metz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

Προς ένα νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές μετά το 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000066/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Anna Cavazzini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

06-10-2020 O-000065/2020

Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και τη Βόρεια Μακεδονία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

06-10-2020 O-000064/2020

Έλλειψη διαφάνειας από τα κυβερνώντα κόμματα σε περιόδους κρίσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000063/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Christine Anderson, Jörg Meuthen
εξ ονόματος της Ομάδας ID

01-10-2020 O-000063/2020

Η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην Ανταρκτική

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000062/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Catherine Chabaud
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

30-09-2020 O-000062/2020

Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους καταυλισμούς προσφύγων που διαχειρίζεται το Μέτωπο Polisario στην Tindouf

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000061/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Dominique Bilde
εξ ονόματος της Ομάδας ID

30-09-2020 O-000061/2020

Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000060/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Bernd Lange
εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

25-09-2020 O-000060/2020

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000059/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

24-09-2020 O-000059/2020

Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000058/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

24-09-2020 O-000058/2020

Επικοινωνία

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο (36) μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά πόσο οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μίας συνόδου και με ποια σειρά.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος