Ευρωπαϊκή στήριξη της G5 Σαχέλ και της γαλλικής επιχείρησης Barkhane

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000003/2021
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Dominique Bilde
εξ ονόματος της Ομάδας ID

11-01-2021 O-000003/2021

Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη στο Αφγανιστάν ενόψει των διαπραγματεύσεων της Ντόχα και του ελέγχου της μετανάστευσης

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000002/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Dominique Bilde
εξ ονόματος της Ομάδας ID

11-01-2021 O-000002/2021

Σκεπτικό ορισμένων αποφάσεων όσον αφορά τα εμβόλια κατά της COVID‑19 στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000001/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
εξ ονόματος της Ομάδας ID

11-01-2021 O-000001/2021

Συντονισμένα σχέδια και δράσεις για τη μετάβαση στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000084/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Δέσμευση της ΕΕ για το Αφγανιστάν στη Διάσκεψη της Γενεύης του 2020

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000083/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Johan Van Overtveldt
εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

17-12-2020 O-000083/2020

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000082/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Irene Tinagli, Paul Tang
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

11-12-2020 O-000082/2020

Μεταρρύθμιση του ενωσιακού καταλόγου φορολογικών παραδείσων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000081/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Irene Tinagli, Paul Tang
εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

11-12-2020 O-000081/2020

Αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια και κατόπιν της κρίσης COVID-19

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000080/2020
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Véronique Trillet-Lenoir
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Προβλήματα εφοδιαστικής και μεταφοράς ενόψει της διανομής των εμβολίων κατά της COVID-19

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000079/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000078/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

07-12-2020 O-000078/2020

Επικοινωνία

Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

Μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο (36) μπορούν να καταθέσουν ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει κατά πόσο οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης μίας συνόδου και με ποια σειρά.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος