Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Concrete measures to tackle unacceptable abuses on the internet

Priority question for written answer P-005692/2020
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-10-2020 P-005692/2020

  SELECTION OF PARTNERS TO CARRY OUT EUROPE DIRECT ACTIVITIES (2021-2025) IN ITALY | Call ID: ED-ITALY-20 – request to reopen the call

Priority question for written answer P-005690/2020
to the Commission
Rule 138
Andrea Caroppo (NI)

20-10-2020 P-005690/2020

  Follow-up to the letter from the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs regarding Greece’s NGO registration law (JMD 10616/2020)

Priority question for written answer P-005656/2020
to the Commission
Rule 138
Tineke Strik (Verts/ALE)

16-10-2020 P-005656/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Alleged violation of the rule of law in France and Spain

Priority question for written answer P-005639/2020
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

15-10-2020 P-005639/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

  Threats to the independence of the judiciary and the rule of law in France

Priority question for written answer P-005616/2020
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

14-10-2020 P-005616/2020

  Sensitive personal data wrongfully published by EEAS collaborators in the upcoming election in Myanmar

Priority question for written answer P-005603/2020
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

14-10-2020 P-005603/2020

  Impact of the Eco Regulation (EU) 2018/848 on organic farmers in developing countries

Priority question for written answer P-005597/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

13-10-2020 P-005597/2020

Επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας: ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού πριν από την COP του 2021 και επόμενα βήματα που έχει προγραμματίσει η ΕΕ

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-005555/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Manon Aubry (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Jutta Paulus (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Aurore Lalucq (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Silvia Modig (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Raphaël Glucksmann (S&D), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Claude Gruffat (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Marc Angel (S&D), Milan Brglez (S&D), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Manu Pineda (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Henrike Hahn (Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)

12-10-2020 P-005555/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».