Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

  Call by Hesse’s European Affairs Minister for a new EU Affairs Committee in response to Brexit

Priority question for written answer P-000792/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

10-02-2020 P-000792/2020

  Expansion of the Lisbon Metro network

Priority question for written answer P-000758/2020
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Maria da Graça Carvalho

06-02-2020 P-000758/2020

  Use of privately held data of public interest

Priority question for written answer P-000757/2020
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar

06-02-2020 P-000757/2020

  The circular economy: planned obsolescence, green public procurement and reuse of products

Priority question for written answer P-000755/2020
to the Commission
Rule 138
César Luena

06-02-2020 P-000755/2020

  Air pollution in Bucharest

Priority question for written answer P-000750/2020
to the Commission
Rule 138
Ramona Strugariu, Nicolae Ştefănuță

06-02-2020 P-000750/2020

  Environmental impact assessments and right of interested parties to participate in decision-making procedures

Priority question for written answer P-000741/2020
to the Commission
Rule 138
Heidi Hautala

06-02-2020 P-000741/2020

  Responding effectively to the ongoing fires in Australia

Priority question for written answer P-000736/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca

06-02-2020 P-000736/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».