Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  European coordination of anti-COVID measures and impact on ski resorts

Priority question for written answer P-006455/2020
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

25-11-2020 P-006455/2020

  Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning waste water treatment

Priority question for written answer P-006451/2020
to the Council
Rule 138
Radosław Sikorski (PPE)

25-11-2020 P-006451/2020

  Closure of skiing facilities: Commission support for the skiing sector

Priority question for written answer P-006428/2020
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

25-11-2020 P-006428/2020

  Request to postpone calls for tender/proposals due to COVID-19

Priority question for written answer P-006420/2020
to the Commission
Rule 138
Mario Furore (NI)

25-11-2020 P-006420/2020

  Maximum liquidity support for micro, small and medium-sized tourism enterprises in EU countries

Priority question for written answer P-006395/2020
to the Commission
Rule 138
Magdalena Adamowicz (PPE)

24-11-2020 P-006395/2020

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Απόφαση της Πολωνίας για την απαγόρευση των αμβλώσεων

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-006345/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Marianne Vind (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Tanja Fajon (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Juozas Olekas (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Karin Karlsbro (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Christel Schaldemose (S&D), Andrus Ansip (Renew), Milan Brglez (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Heléne Fritzon (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Johan Danielsson (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriele Bischoff (S&D), Jytte Guteland (S&D), Nora Mebarek (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Rovana Plumb (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D), Vera Tax (S&D), Radka Maxová (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Miroslav Číž (S&D), Malin Björk (GUE/NGL)

20-11-2020 P-006345/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».