Αναζήτηση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του Κανονισμού
σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής υψηλόβαθμων υπαλλήλων της ΕΕ
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Επικοινωνία

Προτάσεις για πράξη της Ένωσης: γενικό πλαίσιο

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση που ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει πράξη της Ένωσης (νέα πράξη ή τροποποίηση υπάρχουσας πράξης) βάσει του δικαιώματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτάσεις για πράξη της Ένωσης: διαδικασία

  • Έως 10 βουλευτές μπορούν να καταθέσουν από κοινού πρόταση για πράξη της Ένωσης. Η πρόταση καθορίζει τη νομική βάση επί της οποίας εδράζεται και μπορεί να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση το πολύ 150 λέξεων.
  • Ο Πρόεδρος εξακριβώνει κατά πόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να διαβιβάσει την πρόταση προς γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής της βάσης στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον συγκεκριμένο έλεγχο. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει την πρόταση παραδεκτή, την ανακοινώνει στην ολομέλεια και τη διαβιβάζει στην αρμόδια επιτροπή.
  • Η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση, αφού δοθεί στους συντάκτες της πρότασης η δυνατότητα ακρόασής τους από την εν λόγω επιτροπή.
  • Τα ονόματα των συντακτών της πρότασης αναφέρονται στον τίτλο της έκθεσης.

Πρόταση για πράξη της Ένωσης: δημοσιοποίηση

Οι προτάσεις για πράξη της Ένωσης δημοσιεύονται στις επίσημες γλώσσες και διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.