Ζωντανά

από 18 έως 21 Ιανουαρίου 2021 / / Βρυξέλλες

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Βρυξέλλες

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης

02-10-2020 A9-0173/2020 2020/0103(COD)
ECON BUDG

Othmar KARAS , Dragoș PÎSLARU , Alexandra GEESE

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [***I]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

04-11-2020 A9-0210/2020 2019/2194(INI)
CULT

Dace MELBĀRDE

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION/2 [init.]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION/2 [init.]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

Κατάλογος ψηφοφοριών :  FINAL VERSION [init.]

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.