Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia

Suuliselt vastatav küsimus O-000075/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

25-11-2020 O-000075/2020

COVID-19 mõju noortele ja spordile

Suuliselt vastatav küsimus O-000074/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Sabine Verheyen
kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

20-11-2020 O-000074/2020

Tsiviilõiguse tähtsus COVID-19 järgsel majanduse elavdamisel

Suuliselt vastatav küsimus O-000073/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Adrián Vázquez Lázara
õiguskomisjoni nimel

19-11-2020 O-000073/2020

ELi tasandi kooskõlastatud meetmed ja ühised protokollid transpordi valdkonnas

Suuliselt vastatav küsimus O-000072/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Pablo Arias Echeverría
fraktsiooni PPE nimel

17-11-2020 O-000072/2020

ELi abi Pakistanile ja üldised kaubandussoodustused

Suuliselt vastatav küsimus O-000071/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Dominique Bilde
fraktsiooni ID nimel

16-11-2020 O-000071/2020

ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine

Suuliselt vastatav küsimus O-000070/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Bernd Lange
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel

11-11-2020 O-000070/2020

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta

Suuliselt vastatav küsimus O-000069/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

29-10-2020 O-000069/2020

Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta

Suuliselt vastatav küsimus O-000068/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

29-10-2020 O-000068/2020

COVID-19 vaktsiinide eelostulepingute läbipaistvus

Suuliselt vastatav küsimus O-000067/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Nils Torvalds
fraktsiooni Renew nimel
Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Kateřina Konečná, Marc Botenga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

20-10-2020 O-000067/2020

2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine

Suuliselt vastatav küsimus O-000066/2020
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Anna Cavazzini
fraktsiooni Verts/ALE nimel

13-10-2020 O-000066/2020

Kontakt

Suuliselt vastatavad küsimused aruteluga

Parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt 5% parlamendi koosseisust (36 liiget) võivad esitada nõukogule, komisjonile või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale küsimusi. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused istungi päevakorra lõplikku projekti.

Artikli 132 lõikeid 2–5 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende hääletusele panemise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.