Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Commission’s position on the restructuring of EDF

Priority question for written answer P-005780/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Julie Lechanteux (ID), Gilles Lebreton (ID), Aurelia Beigneux (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Herve Juvin (ID), Hélène Laporte (ID), France Jamet (ID), Catherine Griset (ID), André Rougé (ID), Virginie Joron (ID)

26-10-2020 P-005780/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Cuts to the POSEI budget

Question for written answer E-005622/2020
to the Commission
Rule 138
Jordan Bardella (ID)

14-10-2020 E-005622/2020

  Impact of the Eco Regulation (EU) 2018/848 on organic farmers in developing countries

Priority question for written answer P-005597/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

13-10-2020 P-005597/2020

  Reusable personal protective equipment (PPE) and its use in the rescEU programme

Priority question for written answer P-005551/2020
to the Commission
Rule 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

09-10-2020 P-005551/2020

  Italian Government’s statements regarding the Recovery Fund

Priority question for written answer P-005525/2020
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

08-10-2020 P-005525/2020

  Proposal to amend the provisions on the establishment and revocation of African Swine Fever (ASF) risk areas

Priority question for written answer P-005524/2020/rev.1
to the Commission
Rule 138
Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Adam Jarubas (PPE)

08-10-2020 P-005524/2020

  The EU’s new strategy with Africa

Question for written answer E-005536/2020
to the Commission
Rule 138
Peter Kofod (ID)

08-10-2020 E-005536/2020

  The EU’s new strategy with Africa

Question for written answer E-005535/2020
to the Commission
Rule 138
Peter Kofod (ID)

08-10-2020 E-005535/2020

  Worrying results of DG SANTE 2019-6681 audit in Canada on quality control of beef and pork for export to EU markets

Question for written answer E-005534/2020
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

08-10-2020 E-005534/2020

Kontakt

Kirjalikud küsimused

  • Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.
  • Mitteprioriteetsele küsimusele tuleb vastata kuue nädala jooksul alates selle teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile.
  • Prioriteetsele küsimusele vastamise tähtaeg on kolm nädalat alates küsimuse teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile. Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib igal kuul prioriteetseks tunnistada ühe oma küsimuse.