Unionin tuki G5 Sahel -ryhmälle sekä Ranskan Barkhane-operaatiolle

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2021
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
työjärjestyksen 136 artikla
Dominique Bilde
ID-ryhmän puolesta

11-01-2021 O-000003/2021

Unionin taloudellinen tuki Afganistanille ottaen huomioon Dohan neuvottelut ja tarve valvoa muuttoliikettä

Suullisesti vastattava kysymys O-000002/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Dominique Bilde
ID-ryhmän puolesta

11-01-2021 O-000002/2021

Perustelut EU:n rokotestrategian yhteydessä tehdyille tietyille covid-19-rokotuksia koskeville päätöksille

Suullisesti vastattava kysymys O-000001/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
ID-ryhmän puolesta

11-01-2021 O-000001/2021

Yhteiset suunnitelmat ja toimet siirtymiseksi innovointiin ilman eläinten käyttöä EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys O-000084/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

EU:n rahoituslupaus Afganistanille Geneven konferenssissa 2020

Suullisesti vastattava kysymys O-000083/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Johan Van Overtveldt
budjettivaliokunnan puolesta

17-12-2020 O-000083/2020

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000082/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli, Paul Tang
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

11-12-2020 O-000082/2020

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000081/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli, Paul Tang
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

11-12-2020 O-000081/2020

Reagoiminen ei-tarttuviin tauteihin covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys O-000080/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Véronique Trillet-Lenoir
Renew-ryhmän puolesta

09-12-2020 O-000080/2020

Covid-19-rokotteiden jakelun logistiikka- ja kuljetushaasteet

Suullisesti vastattava kysymys O-000079/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
Renew-ryhmän puolesta

09-12-2020 O-000079/2020

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

Suullisesti vastattava kysymys O-000078/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

07-12-2020 O-000078/2020

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (36 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.