EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000082/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli, Paul Tang
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

11-12-2020 O-000082/2020

EU:n veroparatiiseja koskevan luettelon uudistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000081/2020
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Irene Tinagli, Paul Tang
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

11-12-2020 O-000081/2020

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (36 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.