Measúnú an Choimisiúin ar cháilíocht a fhreagraí ar cheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn

Trascheist mhór i gcomhair freagra i scríbhinn G-001002/2020
ar an gCoimisiún
Riail 139
Christine Anderson, Markus Buchheit
thar ceann Ghrúpa ID

23-09-2020 G-001002/2020

Cur isteach Uachtarán an Choimisiúin ar thoghcháin na Cróite - sárú ar an gCód Iompair do Chomhaltaí an Choimisiúin

Trascheist mhór i gcomhair freagra i scríbhinn G-001001/2020
ar an gCoimisiún
Riail 139
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
thar ceann Ghrúpa ID

14-07-2020 G-001001/2020

Sáruithe ar chearta leanaí a bhfuil a dtuismitheoirí ag obair san Ostair

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000001/2019
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta stáit arna ndéanamh ag an Iaráin le déanaí san Aontas Eorpach

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000008/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Feirmeoireacht orgánach agus tásca geografacha chun iomaíochas thalmhaíocht an Aontais Eorpaigh a neartú

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000007/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Ivan Jakovčić
, thar ceann an Ghrúpa ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Lá na hEorpa a aithint mar lá saoire poiblí agus é mar aidhm dó luachanna an Aontais a chur chun cinn.

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000006/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Ivan Jakovčić
, thar ceann an Ghrúpa ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

Sárú ar Chearta Duine bunúsacha na mban sa Phacastáin

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000005/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Lá Idirnáisiúnta an Teaghlaigh (15 Bealtaine) a Choimeád

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000004/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Jörg Meuthen
, thar ceann an Ghrúpa EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Freagairt an Aontais do mhí-iompar gnéasach in eagraíochtaí cabhrach

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000003/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Staid thionscal longthógála na hEorpa

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000002/2018
ar an gCoimisiún
Rule 130b
Ivan Jakovčić
, thar ceann an Ghrúpa ALDE

28-02-2018 G-000002/2018

Teagmháil

Trasnálacha móra i gcomhair freagra i scríbhinn

Féadfaidh grúpa polaitiúil trasnálacha móra a chur faoi bhráid na Comhairle, an Choimisiúin agus nó Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Fíoróidh an tUachtarán an bhfuil na ceisteanna inghlactha. Más amhlaidh an cás, beidh ar an seolaí freagra a thabhairt laistigh de shé seachtaine.

Má theipeann ar an seolaí freagra a thabhairt ar an trasnáil mhór laistigh de shé seachtaine tar éis í a fháil, cuirfear an trasnáil ar dhréachtchlár oibre críochnaitheach na Parlaiminte, arna iarraidh sin ag an údar, agus formheasfaidh Comhdháil na nUachtarán í.

I ndiaidh freagra i scríbhinn a bheith faighte, cuirfear an trasnáil mhór ar dhréachtchlár oibre críochnaitheach na Parlaiminte más amhlaidh go n-iarrann Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a dhéanann ionadaíocht ar 10 % ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint amhlaidh a dhéanamh, agus formheasfaidh Comhdháil na nUachtarán í.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (5), a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos, agus le vótáil a dhéanamh orthu.