Deireadh leis an maolú maidir le bunaíochtaí maraithe a leagtar síos i Rialachán (AE) 2017/185

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000076/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Norbert Lins
thar ceann an Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

01-12-2020 O-000076/2020

Straitéis AE maidir le hoiriúnú don athrú aeráide

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000075/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

25-11-2020 O-000075/2020

Tionchar COVID-19 ar an ógra agus ar an spórt

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000074/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Sabine Verheyen
thar ceann an Choiste um Chultúr agus um Oideachas

20-11-2020 O-000074/2020

An tábhacht a bhaineann le ceartas sibhialta le haghaidh téarnamh eacnamaíoch tar éis COVID-19.

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000073/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Adrián Vázquez Lázara
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

19-11-2020 O-000073/2020

Bearta comhordaithe agus prótacail choiteanna ar leibhéal an Aontais maidir le hiompar

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000072/2020
ar an gComhairle
Riail 136
Pablo Arias Echeverría
thar ceann Ghrúpa PPE

17-11-2020 O-000072/2020

Cabhair Eorpach don Phacastáin agus fabhair tráchtála ghinearálaithe

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000071/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Dominique Bilde
thar ceann Ghrúpa ID

16-11-2020 O-000071/2020

Athbhreithniú ar Bheartas Trádála AE

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000070/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Bernd Lange
thar ceann an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

11-11-2020 O-000070/2020

Moladh ón gComhairle i ndáil le gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) le haghaidh iomaíochas inbhuanaithe, cothroime shóisialta agus athléimneachta

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000069/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
thar ceann an Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

29-10-2020 O-000069/2020

Moladh ón gComhairle i ndáil le gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) le haghaidh iomaíochas inbhuanaithe, cothroime shóisialta agus athléimneachta

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000068/2020
ar an gComhairle
Riail 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
thar ceann an Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

29-10-2020 O-000068/2020

Trédhearcacht na gcomhaontuithe réamhcheannaigh le haghaidh vacsaíní COVID-19

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000067/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Nils Torvalds
thar ceann Ghrúpa Renew
Tilly Metz
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

Teagmháil

Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint (36) ceisteanna a chur faoi bhráid na Comhairle, an Choimisiún nó Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí, agus ar an ord ina gcuirtear iad.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (5), a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos, agus le vótáil a dhéanamh orthu.