Tacaíocht Eorpach do G5 na Saiheile agus d’Oibríocht Barkhane atá faoi stiúir na Fraince

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000003/2021
ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
Riail 136
Dominique Bilde
thar ceann Ghrúpa ID

11-01-2021 O-000003/2021

Tacaíocht airgeadais Eorpach don Afganastáin i bhfianaise chaibidlíocht Doha agus rialú imirce

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000002/2021
ar an gCoimisiún
Riail 136
Dominique Bilde
thar ceann Ghrúpa ID

11-01-2021 O-000002/2021

An réasúnaíocht is bun le cinntí áirithe maidir le vacsaíní i gcoinne COVID-19 faoi straitéis AE um vacsaíní

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000001/2021
ar an gCoimisiún
Riail 136
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
thar ceann Ghrúpa ID

11-01-2021 O-000001/2021

Pleananna agus gníomhaíochtaí comhbheartaithe chun aistriú go dtí an nuálaíocht gan úsáid a bhaint as ainmhithe in AE

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000084/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Gealltán AE don Afganastáin ag Comhdháil 2020 na Ginéive

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000083/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Johan Van Overtveldt
thar ceann an Choiste um Buiséid

17-12-2020 O-000083/2020

Liosta AE de na tearmainn chánach a athchóiriú

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000082/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Irene Tinagli, Paul Tang
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

11-12-2020 O-000082/2020

Liosta AE de na tearmainn chánach a athchóiriú

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000081/2020
ar an gComhairle
Riail 136
Irene Tinagli, Paul Tang
thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

11-12-2020 O-000081/2020

Freagairt do ghalair neamhtheagmhálacha le linn ghéarchéim COVID-19 agus ina diaidh

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000080/2020
ar an gComhairle
Riail 136
Véronique Trillet-Lenoir
thar ceann Ghrúpa Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Dúshláin lóistíochta agus iompair roimh dháileadh vacsaín COVID-19

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000079/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
thar ceann Ghrúpa Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Cur chun feidhme reachtaíocht uisce AE

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal O-000078/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

07-12-2020 O-000078/2020

Teagmháil

Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht

Féadfaidh coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint (36) ceisteanna a chur faoi bhráid na Comhairle, an Choimisiún nó Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála. Déanann Comhdháil na nUachtarán an cinneadh an gcuirtear ceisteanna ar an dréachtchlár oibre críochnaitheach do shuí, agus ar an ord ina gcuirtear iad.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (5), a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos, agus le vótáil a dhéanamh orthu.