Bendrovės "Thomas Cook Group" bankroto padariniai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000033/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
PPE frakcijos vardu

14-10-2019 O-000033/2019

Vidaus rinkos veikimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000032/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus Adamo Farkaso skyrimas AFME generaliniu direktoriumi

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000031/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Paul Tang, Jonás Fernández
S&D frakcijos vardu
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Santjage (Čilė) (COP 25)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000030/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

26-09-2019 O-000030/2019

2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Santjage (Čilė) (COP 25)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000029/2019
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

26-09-2019 O-000029/2019

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000028/2019
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
S&D frakcijos vardu

19-09-2019 O-000028/2019

Miškų padėtis ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000027/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Herbert Dorfmann, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

09-09-2019 O-000027/2019

Galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000026/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu

09-09-2019 O-000026/2019

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000025/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

09-09-2019 O-000025/2019

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000024/2019
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

09-09-2019 O-000024/2019

Kontaktai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių (38). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį posėdžio darbotvarkės projektą.

Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.