Paieška

PASIŪLYMAS DĖL SĄJUNGOS TEISĖS AKTO
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnio 2 dalį
dėl aukšto rango ES pareigūnų atrankos procedūrų skaidrumo
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontaktai

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto: koncepcija

Kiekvienas Parlamento narys, remdamasis Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį suteikta iniciatyvos teise, gali siūlyti prašyti Komisijos, kad ši pateiktų pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto (naujo akto arba esamo akto pakeitimo).

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės akto: procedūra

  • Pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto kartu gali pateikti iki 10 Parlamento narių. Pasiūlyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir prie jo gali būti pridedama ne ilgesnė kaip 150 žodžių aiškinamoji dalis.
  • Parlamento pirmininkas patikrina, ar laikomasi teisinių reikalavimų. Jis pasiūlymą dėl nuomonės dėl teisinio pagrindo tinkamumo gali perduoti atsakingam komitetui, kad jis atliktų tokį patikrinimą. Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pasiūlymas priimtinas, jis apie tai paskelbia per plenarinį posėdį ir perduoda pasiūlymą atsakingam komitetui.
  • Sprendimą dėl tolesnių veiksmų atsakingas komitetas priima per tris mėnesius nuo pasiūlymo perdavimo, suteikęs pasiūlymo autoriams progą kreiptis į komitetą.
  • Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo antraštėje.

Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto: sklaida

Pasiūlymai dėl Sąjungos teisės aktų skelbiami oficialiosiomis kalbomis Parlamento interneto svetainėje.