Komisijas sniegto atbilžu uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, kvalitātes novērtējums

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski G-001002/2020
Komisijai
Reglamenta 139. pants
Christine Anderson, Markus Buchheit
ID grupas vārdā

23-09-2020 G-001002/2020

Komisijas priekšsēdētājas iejaukšanās Horvātijas vēlēšanās — Komisijas locekļu rīcības kodeksa pārkāpums

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski G-001001/2020
Komisijai
Reglamenta 139. pants
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
ID grupas vārdā

14-07-2020 G-001001/2020

To bērnu tiesību pārkāpumi, kuru vecāki strādā Austrijā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000001/2019
Komisijai
Reglamenta 130b. pants
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Irānas nesenās valsts terora darbības Eiropas Savienībā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000008/2018
Komisijai
Reglamenta 130b. pants
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Bioloģiskā lauksaimniecība un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ES lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšanai

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000007/2018
Komisijai
Reglamenta 130b. pants
Ivan Jakovčić
ALDE grupas vārdā

08-11-2018 G-000007/2018

Eiropas dienas atzīšana par valsts svētku dienu nolūkā popularizēt ES vērtības

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000006/2018
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Ivan Jakovčić
ALDE grupas vārdā

08-06-2018 G-000006/2018

Cilvēka pamattiesību pārkāpumi pret sievietēm Pakistānā

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000005/2018
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000004/2018
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Jörg Meuthen
EFDD grupas vārdā

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000003/2018
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Stāvoklis Eiropas kuģubūves nozarē

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000002/2018
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Ivan Jakovčić
ALDE grupas vārdā

28-02-2018 G-000002/2018

Kontakti

Plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski

Plašas interpelācijas var iesniegt politiskā grupa Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Parlamenta priekšsēdētājs pārbauda, vai jautājumi ir pieņemami. Ja tas tā ir, adresātam ir jāatbild sešu nedēļu laikā.

Ja adresāts sešu nedēļu laikā pēc tam, kad plašā interpelācija tam ir nosūtīta, uz to nav atbildējis, interpelāciju pēc autora pieprasījuma iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā un Priekšsēdētāju konference to apstiprina.

Saņemot rakstisku atbildi, plašu interpelāciju iekļauj Parlamenta galīgajā darba kārtības projektā, ja to pieprasa deputāti vai politiskās(-o) grupas(-u) locekļi, kuru skaits sasniedz vismaz 10 % Parlamenta deputātu, un Priekšsēdētāju konference to apstiprina.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.