Meklēšana

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/... par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu

17-12-2020 TC1-COD(2020)0347 2020/0347(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz papildu resursiem un īstenošanas kārtību, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)

16-12-2020 TC1-COD(2020)0101 2020/0101(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) 1308/2013

16-12-2020 TC1-COD(2019)0254 2019/0254(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko nosaka Amerikas Tropisko tunzivju konvencijas apgabalā piemērojamos pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 520/2007

15-12-2020 TC1-COD(2020)0139 2020/0139(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 15. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/... par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)

15-12-2020 TC1-COD(2020)0035 2020/0035(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 26. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu attiecībā uz Savienības vispārējās eksporta atļaujas piešķiršanu konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

26-11-2020 TC1-COD(2020)0313 2020/0313(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 26. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/... par muitas nodokļu atcelšanu dažām precēm

26-11-2020 TC1-COD(2020)0253 2020/0253(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesu

11-11-2020 TC1-COD(2020)0051 2020/0051(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu, Baltijas jūras rietumdaļas krājuma mencu un Baltijas jūras rietumdaļas krājuma reņģi zvejojošās flotēs

11-11-2020 TC1-COD(2019)0246 2019/0246(COD)

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/..., ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

11-11-2020 TC1-COD(2019)0188 2019/0188(COD)

Kontakti

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra

Pārsvarā Eiropas tiesību aktus pieņem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Tādējādi Eiropas Parlamentam un ES Padomei ir vienlīdzīgas tiesības lemt par dažādiem jautājumiem.

Parlamenta nostājas

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru Eiropas Parlaments pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pamatojoties uz Komisijas iesniegto priekšlikumu. Ja Padome nostāju neapstiprina, Eiropas Parlaments var pieņemt nostāju otrajā lasījumā, pieņemot grozījumus Padomes nostājā.
Parasti EP nostājas tiek noformētas kā konsolidētie teksti, kuros politiskie grozījumi un tehniskie pielāgojumi tiek iekļauti Komisijas priekšlikumā (pirmajā lasījumā) vai Padomes nostājā (otrais lasījums).
Pirmā un otrā lasījuma nostājas nosūta Padomei un Komisijai, un tās kalpo par pamatu turpmākajiem parastās likumdošanas procedūras posmiem.
Papildinformācijai skat.: Reglaments (203.pants) un parastā likumdošanas procedūra.

EP nostāju apzīmējuma skaidrojums:

  • Teksti, par kuriem panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.
  • Teksti, par kuriem nav panākta vienošanās ar Padomi, pirms tos ir pieņēmis EP:

    Politiskajos grozījumos jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar svītrotā teksta izsvītrošanu. Individuālo grozījumu numuri ir skaidri norādīti kvadrātiekavās. Tehniski labojumi, kas izriet no juridiski lingvistiskās pārbaudes un kas neattiecas uz politiskajiem grozījumiem, netiek apzīmēti.