Eiropas atbalsts Sāhelas G5 un Francijas vadītajai operācijai “Barkhane

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2021
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos
Reglamenta 136. pants
Dominique Bilde
ID grupas vārdā

11-01-2021 O-000003/2021

Eiropas finansiālais atbalsts Afganistānai, ņemot vērā Dohas sarunas un migrācijas kontroli

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000002/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Dominique Bilde
ID grupas vārdā

11-01-2021 O-000002/2021

Pamatojums konkrētiem lēmumiem attiecībā uz vakcīnām pret Covid-19 saskaņā ar ES vakcinācijas stratēģiju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000001/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
ID grupas vārdā

11-01-2021 O-000001/2021

Saskaņoti plāni un darbības pārejai uz inovāciju Eiropas Savienībā, neizmantojot dzīvniekus

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000084/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Ženēvas 2020. gada konferencē paustā ES apņemšanās sniegt palīdzību Afganistānai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000083/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Johan Van Overtveldt
Budžeta komitejas vārdā

17-12-2020 O-000083/2020

ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000082/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Irene Tinagli, Paul Tang
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

11-12-2020 O-000082/2020

ES nodokļu oāžu saraksta pārskatīšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000081/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Irene Tinagli, Paul Tang
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

11-12-2020 O-000081/2020

Reaģēšana uz nepārnēsājamām slimībām Covid-19 krīzes laikā un pēc tās

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000080/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Véronique Trillet-Lenoir
Renew grupas vārdā

09-12-2020 O-000080/2020

Ar loģistiku un transportēšanu saistītās grūtības pirms Covid-19 vakcīnu sadales

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000079/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
Renew grupas vārdā

09-12-2020 O-000079/2020

ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000078/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

07-12-2020 O-000078/2020

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (36) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.