Regulā (ES) 2017/185 noteiktās atkāpes attiecībā uz kaušanas uzņēmumiem piemērošanas beigas

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000076/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Norbert Lins
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā

01-12-2020 O-000076/2020

ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000075/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

25-11-2020 O-000075/2020

Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000074/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Sabine Verheyen
Kultūras un izglītības komitejas vārdā

20-11-2020 O-000074/2020

Civiltiesiskuma nozīmība no ekonomiskās atlabšanas viedokļa laikposmā pēc Covid-19

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000073/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Adrián Vázquez Lázara
Juridiskās komitejas vārdā

19-11-2020 O-000073/2020

Koordinēti pasākumi un kopīgi protokoli ES līmenī attiecībā uz transportu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000072/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Pablo Arias Echeverría
PPE grupas vārdā

17-11-2020 O-000072/2020

Eiropas atbalsts Pakistānai un vispārējās tirdzniecības preferences

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000071/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Dominique Bilde
ID grupas vārdā

16-11-2020 O-000071/2020

ES tirdzniecības politikas pārskatīšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000070/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā

11-11-2020 O-000070/2020

Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000069/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

29-10-2020 O-000069/2020

Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000068/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

29-10-2020 O-000068/2020

Covid-19 vakcīnu cerības pirkuma līgumu pārredzamība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000067/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Nils Torvalds
Renew grupas vārdā
Tilly Metz
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná, Marc Botenga
GUE/NGL grupas vārdā

20-10-2020 O-000067/2020

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (36) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.