Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000068/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

29-10-2020 O-000068/2020

Trešo valstu sankciju eksteritoriālā ietekme uz tirdzniecību

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000060/2020
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Bernd Lange
Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā

25-09-2020 O-000060/2020

Vajadzība pēc specializētas Padomes struktūrvienības dzimumu līdztiesības jautājumā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000054/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela
Renew grupas vārdā

10-09-2020 O-000054/2020

Kontakti

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

Jautājumus var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu (36) Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiks iekļauti sēdes galīgajā darba kārtības projektā.

Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 5. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.