Kontakti

Jautājumu laiks, kad atbildes sniedz Komisija

Katrā sesijā var rīkot līdz 90 minūtēm ilgu jautājumu laiku, kad Komisija sniedz atbildes, par vienu vai vairākiem konkrētiem horizontāliem tematiem, par kuriem Priekšsēdētāju konferencei lēmums jāpieņem vienu mēnesi pirms sesijas.

Minētā kārtība ir šāda:

  • Katrs jautājumu laiks ir veltīts konkrētam horizontālajam tematam, un jautājumu uzdošana notiek saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru, deputātu uzdotajiem jautājumiem mijoties ar komisāru sniegtajām atbildēm (deputātiem tiek dota viena minūte, lai uzdotu jautājumu, un komisāram tiek dotas divas minūtes, lai uz to atbildētu).
  • Piedalīties jautājumu laikā tiek uzaicināti komisāri, kuru kompetence ir saistīta ar konkrēto tematu. Katrā sesijā var piedalīties tikai divi komisāri (atkarībā no izvēlētajiem tematiem — ne vairāk kā trīs).

Jautājumu laiks, kurā piedalās Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve un Eirogrupas priekšsēdētājs

  • Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences pieņemtajām pamatnostādnēm var noteikt īpašus jautājumu laikus, kad atbildes sniedz Padome, Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eirogrupas priekšsēdētājs.