Meklēšana

SAVIENĪBAS AKTA PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 47. panta 2. punktu
par augsta ranga ES ierēdņu atlases procedūru pārredzamību
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontakti

Priekšlikumi Savienības tiesību aktam: koncepcija

Jebkurš deputāts saskaņā ar iniciatīvas tiesībām, kas Parlamentam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu, var iesniegt priekšlikumu prasīt, lai Komisija iesniedz Savienības tiesību akta priekšlikumu (jaunam aktam vai spēkā esoša akta grozīšanai).

Priekšlikumi Savienības tiesību aktam: procedūra

  • Savienības tiesību akta priekšlikumu var kopīgi iesniegt ne vairāk kā 10 deputāti. Priekšlikumā norāda tā juridisko pamatu, un tam var pievienot paskaidrojumu, kas nav garāks par 150 vārdiem.
  • Parlamenta priekšsēdētājs pārbauda, vai ir izpildītas visas juridiskās prasības. Viņš šo priekšlikumu var nosūtīt komitejai, kas atbildīga par juridiskā pamata atbilstības pārbaudi, lai tā sniegtu atzinumu par šo aspektu. Ja Parlamenta priekšsēdētājs priekšlikumu atzīst par pieņemamu, viņš par to paziņo plenārsēdē un priekšlikumu nosūta atbildīgajai komitejai.
  • Atbildīgā komiteja lemj par turpmāko rīcību trīs mēnešu laikā pēc nosūtīšanas un pēc tam, kad priekšlikuma iesniedzējiem dota iespēja uzstāties komitejā.
  • Priekšlikuma iesniedzēju vārdus norāda ziņojuma virsrakstā.

Priekšlikumi Savienības aktam: izplatīšana

Priekšlikumus Savienības aktam publisko oficiālajās valodās Parlamenta tīmekļa vietnē.