Zoeken

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 28 april 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

28-04-2021 TC1-COD(2019)0272 2019/0272(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

27-04-2021 TC1-COD(2020)0097 2020/0097(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2021 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren en tot intrekking van Besluit nr. 1312/2013/EU

27-04-2021 TC1-COD(2019)0152 2019/0152(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

27-04-2021 TC1-COD(2019)0151 2019/0151(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 25 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-crisis

25-03-2021 TC1-COD(2020)0156 2020/0156(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 25 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis

25-03-2021 TC1-COD(2020)0151 2020/0151(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 25 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

25-03-2021 TC1-COD(2016)0295 2016/0295(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Beschikkingen 2003/17/EG en 2005/834/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk verrichte veldkeuringen en controles op de instandhoudingspraktijken van rassen van landbouwgewassen

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/971/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd bosbouwkundig teeltmateriaal

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 9 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

Contact

Gewone wetgevingsprocedure

Gewone wetgevingsprocedure

De meeste Europese wetten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure geeft het Europees Parlement en de Raad van de Unie evenveel zeggenschap op een groot aantal gebieden.

Standpunten van het Parlement

Volgens de gewone wetgevingsprocedure stelt het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vast op basis van het voorstel dat door de Commissie is ingediend. Indien de Raad het standpunt niet goedkeurt, kan het Europees Parlement zijn standpunt in tweede lezing vaststellen door amendementen op het standpunt van de Raad vast te stellen.
Standpunten van het Europees Parlement hebben in de regel de vorm van een geconsolideerde tekst waarin politieke amendementen en technische aanpassingen in het Commissievoorstel (in eerste lezing) of in het standpunt van de Raad (tweede lezing) worden opgenomen.
De standpunten in eerste en tweede lezing worden aan de Raad en de Commissie toegezonden en vormen de basis voor verdere stappen in de gewone wetgevingsprocedure.
Zie ook: Reglement (artikel 203) en gewone wetgevingsprocedure .

Betekenis van de tekstmarkering van de standpunten van het Europees Parlement:

  • Teksten waarvoor overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen aangegeven met het symbool ▌. Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.
  • Teksten waarvoor geen overeenstemming is bereikt met de Raad voor de vaststelling ervan door het Parlement:

    In politieke amendementen worden nieuwe of vervangende tekstdelen in vet cursief gemarkeerd en worden geschrapte tekstdelen doorgestreept (voorbeeld: "ABCD"). Technische wijzigingen die voortvloeien uit de juridisch-taalkundige revisie en die geen betrekking hebben op politieke amendementen worden niet gemarkeerd.