Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000031/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Paul Tang, Jonás Fernández
namens de S&D-Fractie
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000030/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

26-09-2019 O-000030/2019

De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000029/2019
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

26-09-2019 O-000029/2019

Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000028/2019
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
namens de S&D-Fractie

19-09-2019 O-000028/2019

De situatie van de bossen in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000027/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Herbert Dorfmann, Peter Liese
namens de PPE-Fractie

09-09-2019 O-000027/2019

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Norbert Lins
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

09-09-2019 O-000026/2019

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2019
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

09-09-2019 O-000025/2019

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2019
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

09-09-2019 O-000024/2019

Contact

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Vragen kunnen door een commissie, een fractie of ten minste vijf procent van de leden van het Parlement (38) worden voorgelegd aan de Raad, de Commissie of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda worden ingeschreven

Artikel 132, leden 2 tot en met 5, betreffende de indiening van en stemming over ontwerpresoluties, is van overeenkomstige toepassing.