Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  PROPOSAL FOR A UNION ACT
submitted under Rule 47(2) of the Rules of Procedure
on the need to amend Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa

29-11-2023 B9-0487/2023  

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE UNIE
ingediend overeenkomstig artikel 47, lid 2, van het Reglement
over de noodzaak om gezinnen, bedrijven en zelfstandigen te beschermen tegen de stijging van de brandstofprijzen in Europa
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

16-10-2023 B9-0425/2023  

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE UNIE
ingediend overeenkomstig artikel 47, lid 2, van het Reglement
over de noodzaak om de wetgeving van de Unie te wijzigen teneinde de problematische situatie van veehouderijen in verband met rundertuberculose op te lossen
Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa, Ryszard Antoni Legutko

15-06-2023 B9-0299/2023  

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE UNIE
ingediend overeenkomstig artikel 47, lid 2, van het Reglement
over de oprichting van een onafhankelijke autoriteit om de bijwerkingen van COVID-19-vaccins te onderzoeken
Ivan Vilibor Sinčić, Christine Anderson, Francesca Donato, Stasys Jakeliūnas, Mislav Kolakušić, Cristian Terheş

25-05-2023 B9-0261/2023  

VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE UNIE
ingediend overeenkomstig artikel 47, lid 2, van het Reglement
over de transparantie van selectieprocedures voor hooggeplaatste EU-ambtenaren
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Contact

Voorstellen voor een besluit van de Unie: het concept

Elk lid kan uit hoofde van het initiatiefrecht van het Parlement in de zin van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een voorstel indienen waarin de Commissie wordt verzocht een voorstel in te dienen ter vaststelling van een nieuw of wijziging van een bestaand besluit.

Voorstellen voor een besluit van de Unie: procedure

  • Een voorstel voor een besluit van de Unie kan door maximaal 10 leden samen worden ingediend. In het voorstel wordt de rechtsgrond vermeld waarop het berust en hierbij kan een toelichting van maximaal 150 woorden worden gevoegd.
  • De Voorzitter controleert of de wettelijke vereisten zijn nageleefd. Hij kan het voorstel met het oog op een advies over de juistheid van de rechtsgrond ervan naar de voor dit advies bevoegde commissie verwijzen. Als de Voorzitter het voorstel ontvankelijk verklaart, maakt hij dat tijdens de plenaire vergadering bekend en verwijst hij het naar de bevoegde commissie.
  • De bevoegde commissie neemt binnen drie maanden na de verwijzing en na de indieners van het voorstel de gelegenheid te hebben geboden zich tot de commissie te richten, een besluit over het verdere verloop van de procedure.
  • De indieners van het voorstel worden in de titel van het verslag genoemd.

Voorstellen voor een besluit van de Unie: bekendmaking

Voorstellen voor een besluit van de Unie worden gepubliceerd in de officiële talen van de Unie en zijn beschikbaar op de website van het Parlement.