Wyszukiwanie

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej (COVID19) lub zapobiegania jej, oraz dostaw takich produktów

10-07-2020 TC1-COD(2020)0128 2020/0128(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19

10-07-2020 TC1-COD(2020)0113 2020/0113(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... ustanawiającego środki tymczasowe dotyczące terminów mających zastosowanie do etapów zbierania, weryfikacji i badania przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

09-07-2020 TC1-COD(2020)0099 2020/0099(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 lipca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

08-07-2020 TC1-COD(2020)0086 2020/0086(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19

19-06-2020 TC1-COD(2020)0075 2020/0075(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19

18-06-2020 TC1-COD(2020)0066 2020/0066(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającej dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji

15-05-2020 TC1-COD(2020)0071 2020/0071(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, w związku z pandemią COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0069 2020/0069(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu

15-05-2020 TC1-COD(2020)0068 2020/0068(COD)

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 maja 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającego rozporządzenie(UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19

15-05-2020 TC1-COD(2020)0067 2020/0067(COD)

Kontakt

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 203Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane