Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO aprobada en primera lectura el 25 de abril de 2024con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/745 y (UE) 2017/746 en lo que respecta a la aplicación gradual de Eudamed, la obligación de informar en caso de interrupción o cese en el suministro y las disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios para diagnóstico in vitro

25-04-2024 TC1-COD(2024)0021 2024/0021(COD)

  POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT adopted at first reading on 25 April 2024 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council on establishing a framework of measures for strengthening Europe’s net-zero technology manufacturing ecosystem and amending Regulation (EU) 2018/1724

25-04-2024 TC1-COD(2023)0081 2023/0081(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2021/2115 und (EU) 2021/2116 in Bezug auf Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, Regelungen für Klima, Umwelt und Tierwohl, Änderungen der GAP-Strategiepläne, Überprüfung der GAP-Strategiepläne und Ausnahmen von Kontrollen und Sanktionen

24-04-2024 TC1-COD(2024)0073 2024/0073(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung der Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan

24-04-2024 TC1-COD(2023)0397 2023/0397(COD)

  POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano y por el que se derogan las Directivas 2002/98/CE y 2004/23/CE

24-04-2024 TC1-COD(2022)0216 2022/0216(COD)

  POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

24-04-2024 TC1-COD(2022)0066 2022/0066(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verordnung (EU) 2023/2859

24-04-2024 TC1-COD(2022)0051 2022/0051(COD)

  STANDPUNKT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS festgelegt in erster Lesung am 24. April 2024 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2024/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 über einen Unionskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen

24-04-2024 TC1-COD(2021)0428 2021/0428(COD)

  POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1315/2013

24-04-2024 TC1-COD(2021)0420 2021/0420(COD)

  POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2024con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2024/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los requisitos para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado y el suelo de los activos ponderados por riesgo

24-04-2024 TC1-COD(2021)0342 2021/0342(COD)

Kontakt

Zwykła procedura ustawodawcza

Zwykła procedura ustawodawcza

Większość europejskich aktów prawnych jest ustanawiana w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki temu stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w wielu poruszanych kwestiach liczą się w równej mierze.

Stanowiska Parlamentu

Zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Parlament Europejski przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję. Jeżeli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu, Parlament może przyjąć swoje stanowisko w drugim czytaniu przyjmując poprawki do stanowiska Rady.
Z zasady stanowiska PE przyjmują formę tekstów skonsolidowanych, w których poprawki polityczne i dostosowania techniczne są wprowadzane do wniosku Komisji (w pierwszym czytaniu) lub do stanowiska Rady (drugie czytanie).
Stanowiska w pierwszym i drugim czytaniu są przekazywane Radzie i Komisji i stanowią podstawę do dalszych etapów zwykłej procedury ustawodawczej.
Patrz: Artykuł 203Regulaminu i zwykła procedura ustawodawcza .

Objaśnienia oznaczeń występujących w stanowiskach Parlamentu:

  • Teksty uzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są symbolem ▌. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane.
  • Teksty nieuzgodnione z Radą przed ich przyjęciem przez Parlament:

    W poprawkach politycznych tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczany wytłuszczonym drukiem i kursywą, a skreślenia wskazane są poprzez przekreślenie tekstu usuniętego. Numery poszczególnych poprawek są wyraźnie wskazane w nawiasach kwadratowych. Zmiany techniczne wynikające z weryfikacji prawno-językowej i niezwiązane z poprawkami politycznymi nie są zaznaczane