Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000075/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

25-11-2020 O-000075/2020

Wpływ COVID-19 na ludzi młodych i sport

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000074/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sabine Verheyen
w imieniu Komisji Kultury i Edukacji

20-11-2020 O-000074/2020

Znaczenie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych dla odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Adrián Vázquez Lázara
w imieniu Komisji Prawnej

19-11-2020 O-000073/2020

Skoordynowane środki i wspólne protokoły na szczeblu UE w odniesieniu do transportu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000072/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Pablo Arias Echeverría
w imieniu grupy PPE

17-11-2020 O-000072/2020

Pomoc europejska dla Pakistanu i ogólne preferencje handlowe

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000071/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Dominique Bilde
w imieniu grupy ID

16-11-2020 O-000071/2020

Przegląd unijnej polityki handlowej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000070/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

11-11-2020 O-000070/2020

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000069/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

29-10-2020 O-000069/2020

Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000068/2020
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

29-10-2020 O-000068/2020

Przejrzystość umów zakupu z wyprzedzeniem szczepionek przeciwko COVID-19

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Nils Torvalds
w imieniu grupy Renew
Tilly Metz
w imieniu grupy Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
w imieniu grupy GUE/NGL

20-10-2020 O-000067/2020

W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r.

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

13-10-2020 O-000066/2020

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 36 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.