Skutki upadłości grupy Thomas Cook

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000033/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
w imieniu grupy PPE

14-10-2019 O-000033/2019

Funkcjonowanie rynku wewnętrznego

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000032/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc

11-10-2019 O-000032/2019

Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000031/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Paul Tang, Jonás Fernández
w imieniu grupy S&D
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Santiago (Chile)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000030/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

26-09-2019 O-000030/2019

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Santiago (Chile)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000029/2019
do Rady
art. 136 Regulaminu PE
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

26-09-2019 O-000029/2019

Przystąpienie Unii do konwencji stambulskiej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000028/2019
do Rady
art. 136 Regulaminu PE
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
w imieniu grupy S&D

19-09-2019 O-000028/2019

Stan lasów w UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000027/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Herbert Dorfmann, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000026/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Norbert Lins
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

09-09-2019 O-000026/2019

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000025/2019
do Komisji
art. 136 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

09-09-2019 O-000025/2019

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000024/2019
do Rady
art. 136 Regulaminu PE
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

09-09-2019 O-000024/2019

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 38 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.