Unijny komisarz ds. dobrostanu zwierząt

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2022
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

10-01-2022 O-000001/2022

Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000077/2021
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

13-12-2021 O-000077/2021

Zarzuty konfliktów interesów i płatnej protekcji wobec sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000076/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Witold Jan Waszczykowski (ECR), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Francesca Donato (NI), Bogdan Rzońca (ECR), Anna Zalewska (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Patryk Jaki (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR), Jérôme Rivière (ID), Beata Mazurek (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Maximilian Krah (ID), Christine Anderson (ID), Grzegorz Tobiszowski (ECR), Beata Szydło (ECR), Emmanouil Fragkos (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Beata Kempa (ECR), Joachim Stanisław Brudziński (ECR), Ioannis Lagos (NI), Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Ladislav Ilčić (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Adam Bielan (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Gunnar Beck (ID), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Sergio Berlato (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Gilles Lebreton (ID), Guido Reil (ID), France Jamet (ID), Tom Vandendriessche (ID), Dorien Rookmaker (ECR), Joachim Kuhs (ID), Cristian Terheş (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Virginie Joron (ID), Sylvia Limmer (ID), Izabela-Helena Kloc (ECR), Tamás Deutsch (NI), Enikő Győri (NI), Edina Tóth (NI), Balázs Hidvéghi (NI), Andrea Bocskor (NI), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), András Gyürk (NI), Ádám Kósa (NI), Ernő Schaller-Baross (NI), László Trócsányi (NI)

10-12-2021 O-000076/2021

Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000075/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

10-12-2021 O-000075/2021

MeToo i molestowanie – konsekwencje dla instytucji UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000074/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Evelyn Regner
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

16-11-2021 O-000074/2021

Wdrażanie systemu certyfikacji procesu Kimberley

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego

09-11-2021 O-000073/2021

Bariery w swobodnym przepływie towarów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000072/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Anna Cavazzini
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

28-10-2021 O-000072/2021

Wprowadzenie europejskiego dowodu zabezpieczenia społecznego w celu poprawy cyfrowego egzekwowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwej mobilności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000071/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

27-10-2021 O-000071/2021

Plan działania UE w zakresie chorób rzadkich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000070/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Jytte Guteland, Sara Cerdas
w imieniu grupy S&D

19-10-2021 O-000070/2021

Plan działania UE w zakresie chorób rzadkich

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000069/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Kateřina Konečná
w imieniu grupy The Left

18-10-2021 O-000069/2021

Kontakt

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Pytania mogą być składane do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przez komisję, grupę polityczną lub co najmniej 5 % posłów do Parlamentu (tj. 36 posłów). Konferencja Przewodniczących decyduje, czy i w jakiej kolejności pytania są wpisywane do końcowego projektu porządku dziennego posiedzenia.

Artykuł 132 ust. 2–5, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

Oświadczenie o ochronie prywatności