Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  Commission’s position on the restructuring of EDF

Priority question for written answer P-005780/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Julie Lechanteux (ID), Gilles Lebreton (ID), Aurelia Beigneux (ID), Jérôme Rivière (ID), Annika Bruna (ID), Herve Juvin (ID), Hélène Laporte (ID), France Jamet (ID), Catherine Griset (ID), André Rougé (ID), Virginie Joron (ID)

26-10-2020 P-005780/2020

  Level of EU grant funding for developing the road system in Bulgaria

Priority question for written answer P-005741/2020
to the Commission
Rule 138
Petar Vitanov (S&D)

22-10-2020 P-005741/2020

  Seizure of Mazara del Vallo fishing vessels in Libya

Priority question for written answer P-005717/2020
to the Commission
Rule 138
Dino Giarrusso (NI), Pietro Bartolo (S&D)

21-10-2020 P-005717/2020

  New genetic engineering technology: tests and testing procedures

Priority question for written answer P-005642/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

15-10-2020 P-005642/2020

  Detention of 18 Sicilian fishermen by Haftar’s militia in Libya

Priority question for written answer P-005620/2020
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID), Alessandro Panza (ID), Paolo Borchia (ID), Annalisa Tardino (ID), Antonio Maria Rinaldi (ID), Stefania Zambelli (ID), Vincenzo Sofo (ID), Angelo Ciocca (ID), Gianantonio Da Re (ID)

14-10-2020 P-005620/2020

  Cuts to the POSEI budget

Question for written answer E-005622/2020
to the Commission
Rule 138
Jordan Bardella (ID)

14-10-2020 E-005622/2020

  Impact of the Eco Regulation (EU) 2018/848 on organic farmers in developing countries

Priority question for written answer P-005597/2020
to the Commission
Rule 138
Marlene Mortler (PPE)

13-10-2020 P-005597/2020

  Reusable personal protective equipment (PPE) and its use in the rescEU programme

Priority question for written answer P-005551/2020
to the Commission
Rule 138
Tomáš Zdechovský (PPE)

09-10-2020 P-005551/2020

  Italian Government’s statements regarding the Recovery Fund

Priority question for written answer P-005525/2020
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

08-10-2020 P-005525/2020

Wniosek o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005524/2020/rev.1
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Adam Jarubas (PPE)

08-10-2020 P-005524/2020

Kontakt

Pytania pisemne

  • Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja parlamentarna może kierować pytania wymagające odpowiedzi na piśmie do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
  • Odpowiedzi na pytania niepriorytetowe muszą być udzielane w terminie sześciu tygodni od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji.
  • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania priorytetowe wynosi trzy tygodnie od momentu przekazania pytań zainteresowanej instytucji. Każdy poseł, każda grupa polityczna lub komisja może złożyć jedno pytanie priorytetowe w miesiącu.