Wyszukiwanie

WNIOSEK DOTYCZĄCY AKTU PRAWNEGO UNII
przedłożony na mocy art. 47 ust. 2 Regulaminu
w sprawie przejrzystości procedur wyboru wysokich rangą urzędników UE
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021

Kontakt

Wnioski o akt Unii: koncepcja

Każdy poseł może wystąpić do Komisji z wnioskiem o zaproponowanie aktu Unii (nowego aktu bądź zmiany już obowiązującego aktu) na podstawie prawa inicjatywy przyznanego Parlamentowi na mocy art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wnioski o akt Unii: procedura

  • Grupa posłów składająca się maksymalnie z 10 osób może wspólnie złożyć wniosek o akt Unii. We wniosku należy podać podstawę prawną, na której się on opiera, i można do niego dołączyć uzasadnienie liczące nie więcej niż 150 słów.
  • Przewodniczący powinien sprawdzić, czy zostały spełnione wymogi prawne. Może on skierować ten wniosek – prosząc o wydanie opinii na temat adekwatności podstawy prawnej – do komisji odpowiedzialnej za tego rodzaju sprawdzenie. Jeżeli przewodniczący uzna wniosek za dopuszczalny, ogłasza to na posiedzeniu plenarnym i przekazuje go komisji przedmiotowo właściwej.
  • Komisja przedmiotowo właściwa podejmuje decyzję w sprawie dalszego działania w ciągu trzech miesięcy od przekazania wniosku, po uprzednim umożliwieniu autorom wniosku wystąpienia przed komisją.
  • W tytule sprawozdania wymienia się nazwiska autorów wniosku.

Wnioski o akt Unii - dostępność

Wnioski o akt Unii Europejskiej są publikowane w językach urzędowych i udostępniane na stronie internetowej Parlamentu.