Evaluarea de către Comisie a calității răspunsurilor sale la întrebările cu solicitare de răspuns scris

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris G-001002/2020
adresată Comisiei
Articolul 139 din Regulamentul de procedură
Christine Anderson, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

23-09-2020 G-001002/2020

Interferența Președintei Comisiei în alegerile din Croația – încălcarea Codului de conduită al membrilor Comisiei

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris G-001001/2020
adresată Comisiei
Articolul 139 din Regulamentul de procedură
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
în numele Grupului ID

14-07-2020 G-001001/2020

Incălcări ale drepturilor copiilor ai căror părinți lucrează în Austria

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000001/2019
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

31-01-2019 G-000001/2019

VP/HR - Activitățile recente de terorism de stat ale Iranului în UE

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000008/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

06-12-2018 G-000008/2018

Agricultura ecologică și indicațiile geografice pentru a consolida competitivitatea agriculturii UE

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000007/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Ivan Jakovčić
în numele Grupului ALDE

08-11-2018 G-000007/2018

Recunoașterea Zilei Europei ca sărbătoare legală, în vederea promovării valorilor UE

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000006/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Ivan Jakovčić
în numele Grupului ALDE

08-06-2018 G-000006/2018

Incălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000005/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

30-05-2018 G-000005/2018

Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000004/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Jörg Meuthen
în numele Grupului EFDD

26-04-2018 G-000004/2018

VP/HR - Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000003/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

21-03-2018 G-000003/2018

Situația în industria europeană a construcțiilor navale

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere G-000002/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Ivan Jakovčić
în numele Grupului ALDE

28-02-2018 G-000002/2018

Contact

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris

Interpelările majore pot fi adresate de un grup politic Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președintele verifică dacă întrebările sunt admisibile. În caz afirmativ, destinatarul întrebării trebuie să furnizeze un răspuns în termen de șase săptămâni.

În cazul în care destinatarul nu răspunde în termen de șase săptămâni de la transmiterea interpelării majore, aceasta, la cererea autorului, este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului și este aprobată de Conferința președinților.

La primirea răspunsului scris, dacă un număr de deputați sau unul sau mai multe grupuri politice care reprezintă cel puțin 10% dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul solicită acest lucru, interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului și este aprobată de Conferința președinților.

Articolul 132 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.