Căutare

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 martie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 martie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 9 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 9 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății („programul «UE pentru sănătate»”) pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014

09-03-2021 TC1-COD(2020)0102 2020/0102(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698

11-02-2021 TC1-COD(2021)0012 2021/0012(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește reducerea temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0358 2020/0358(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0155 2020/0155(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 11 februarie 2021 în vederea adoptării Directivei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor, precum și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/878 în ceea ce privește aplicarea acestora în cazul firmelor de investiții, pentru a contribui la redresarea în urma crizei provocate de COVID-19

11-02-2021 TC1-COD(2020)0152 2020/0152(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 10 februarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

10-02-2021 TC1-COD(2020)0104 2020/0104(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 9 februarie 2021 în vederea adoptării Directivei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (text codificat)

09-02-2021 TC1-COD(2020)0029 2020/0029(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.