Căutare

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 10 noiembrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind subvențiile străine care denaturează piața internă

10-11-2022 TC1-COD(2021)0114 2021/0114(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 20 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 20142020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor

20-10-2022 TC1-COD(2022)0227 2022/0227(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 6 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește reducerea temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare pe aeroporturile din Uniune ca urmarea a unei situații epidemiologice sau a unei agresiuni militare

06-10-2022 TC1-COD(2022)0214 2022/0214(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 2021/1060 în ceea ce privește o flexibilitate suplimentară FAST (Asistență flexibilă pentru teritorii) – CARE pentru a aborda consecințele agresiunii militare a Federației Ruse

04-10-2022 TC1-COD(2022)0208 2022/0208(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici persistenți

04-10-2022 TC1-COD(2021)0340 2021/0340(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Directivei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio

04-10-2022 TC1-COD(2021)0291 2021/0291(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE

04-10-2022 TC1-COD(2020)0322 2020/0322(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

04-10-2022 TC1-COD(2020)0320 2020/0320(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013

04-10-2022 TC1-COD(2020)0306 2020/0306(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 15 septembrie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/… a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei și consolidarea fondului comun de provizionare prin garanții din partea statelor membre și prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE și de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201

15-09-2022 TC1-COD(2022)0281 2022/0281(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.