Căutare

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 20 aprilie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (reformare)

20-04-2023 TC1-COD(2021)0241 2021/0241(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

19-04-2023 TC1-COD(2021)0366 2021/0366(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului social pentru climă și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1060

18-04-2023 TC1-COD(2021)0206 2021/0206(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 16 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

16-02-2023 TC1-COD(2023)0005 2023/0005(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 15 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor

15-02-2023 TC1-COD(2021)0377 2021/0377(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 14 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1755 și a Directivei 2003/87/CE

14-02-2023 TC1-COD(2022)0164 2022/0164(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 14 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii în contextul punerii în aplicare și al executării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

14-02-2023 TC1-COD(2022)0068 2022/0068(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 14 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 20232027

14-02-2023 TC1-COD(2022)0039 2022/0039(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 14 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în conformitate cu obiectivele climatice mai ambițioase ale Uniunii

14-02-2023 TC1-COD(2021)0197 2021/0197(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 2 februarie 2023 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2023/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană și de abrogare a 11 acte juridice în domeniul conturilor naționale

02-02-2023 TC1-COD(2021)0407 2021/0407(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.