Căutare

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 7 iulie 2022 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară excepțională Ucrainei

07-07-2022 TC1-COD(2022)0213 2022/0213(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 7 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern

07-07-2022 TC1-COD(2022)0204 2022/0204(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 6 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice pentru atenuarea consecințelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităților de pescuit și pentru atenuarea efectelor perturbării pieței cauzate de respectivul război de agresiune asupra lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și din acvacultură

06-07-2022 TC1-COD(2022)0118 2022/0118(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor din Republica Moldova în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

05-07-2022 TC1-COD(2022)0188 2022/0188(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1937 și (UE) 2020/1828 (Regulamentul privind piețele digitale)

05-07-2022 TC1-COD(2020)0374 2020/0374(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 5 iulie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

05-07-2022 TC1-COD(2020)0361 2020/0361(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia

23-06-2022 TC1-COD(2022)0166 2022/0166(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1938 și (CE) nr. 715/2009 în ceea ce privește înmagazinarea gazelor

23-06-2022 TC1-COD(2022)0090 2022/0090(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19

23-06-2022 TC1-COD(2022)0031 2022/0031(COD)

POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19

23-06-2022 TC1-COD(2022)0030 2022/0030(COD)

Contact

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară

Majoritatea actelor legislative europene sunt adoptate prin intermediul procedurii legislative ordinare. În acest mod, Parlamentul European și Consiliul sunt pe poziție de egalitate în ceea ce privește o serie întreagă de aspecte.

Pozițiile Parlamentului

În cursul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European adoptă o poziție în primă lectură pe baza propunerii prezentate de către Comisie. În cazul în care Consiliul nu aprobă această poziție, Parlamentul European poate să adopte poziția sa în a doua lectură prin adoptarea unor amendamente la poziția Consiliului.
Ca și regulă generală, pozițiile Parlamentului iau forma unor texte consolidate, iar amendamentele politice și adaptările tehnice sunt încorporate în propunerea prezentată de către Comisie (prima lectură) sau în poziția adoptată de Consiliu (a doua lectură).
Pozițiile adoptate în prima sau a doua lectură sunt transmise Consiliului și Comisiei, pentru a servi drept bază pentru etapele ulterioare în cursul procedurii legislative ordinare.
Pentru mai multe informații, a se vedea: Regulamentul de procedură (Articolul 203) și procedura legislativă ordinară .

Explicații privind marcajul pozițiilor Parlamentului

  • Texte care reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin simbolul ▌. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.
  • Texte care nu reprezintă rezultatul unui acord politic cu Consiliul înainte de adoptarea lor de către PE:

    Pentru amendamentele politice, textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine și textul eliminat este indicat prin tăierea textului eliminat. Numărul amendamentelor individuale este indicat în paranteze pătrate. Modificările tehnice rezultate în urma verificării juridico-lingvistice și care nu au legătură cu amendamentele politice nu sunt marcate.