Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Imposition of a financial penalty on Poland following the order of the Court of Justice of the EU of 20 September 2021

Priority question for written answer P-004644/2021
to the Commission
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

13-10-2021 P-004644/2021

  Giving up meat production to preserve the planet

Priority question for written answer P-004619/2021
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

12-10-2021 P-004619/2021

  Drastic rise in EU fertiliser prices – Commission measures

Priority question for written answer P-004610/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

12-10-2021 P-004610/2021

Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo

Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12-10-2021 O-000066/2021

Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo

Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2021
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12-10-2021 O-000065/2021

  Providing quality healthcare for people living with PKU

Priority question for written answer P-004603/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew), Mick Wallace (The Left), Seán Kelly (PPE), Barry Andrews (Renew), Deirdre Clune (PPE), Rosanna Conte (ID)

11-10-2021 P-004603/2021

Maďarský kapitálový fond určený na financovanie nákupu ornej pôdy v krajinách strednej a východnej Európy na zabezpečenie expanzie maďarských podnikateľov

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-004597/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Ivan Štefanec (PPE)

11-10-2021 P-004597/2021

  Recognition of the Republic of China/Taiwan and enhancing naval policy and the maritime dimension for a free, multipolar Asia and Indo-Pacific

Priority question for written answer P-004592/2021
to the Council
Rule 138
Anna Bonfrisco (ID)

11-10-2021 P-004592/2021

  Commission measures to ensure the fair application of the carbon border adjustment mechanism and a level playing field between EU and foreign companies

Priority question for written answer P-004589/2021
to the Commission
Rule 138
Marek Paweł Balt (S&D), Dino Giarrusso (NI), Viktor Uspaskich (NI), Bogusław Liberadzki (S&D), Milan Brglez (S&D), Rovana Plumb (S&D), Massimiliano Salini (PPE), Maria Spyraki (PPE), Sara Cerdas (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Joachim Schuster (S&D)

11-10-2021 P-004589/2021

Zákaz EÚ využívať voľne žijúce zvieratá v cirkusoch

Otázka na ústne zodpovedanie O-000064/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

11-10-2021 O-000064/2021

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov