Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Prípad Dentsu Tracking a nedostatočná transparentnosť Komisie, pokiaľ ide o tabakový priemysel

Otázka na ústne zodpovedanie O-000055/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pierre Larrouturou (S&D), René Repasi (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Sylvie Guillaume (S&D), Frédérique Ries (Renew), Karen Melchior (Renew), Olivier Chastel (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Pascal Arimont (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp (The Left), Maria Arena (S&D), Manon Aubry (The Left), Christel Schaldemose (S&D), Birgit Sippel (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), Nora Mebarek (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Billy Kelleher (Renew), Francesca Donato (NI), Nicolás González Casares (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Dorien Rookmaker (ECR), Bogusław Liberadzki (S&D), Romana Jerković (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)

29-11-2023 O-000055/2023

  Polish hauliers protesting at the border with Ukraine

Priority question for written answer P-003475/2023
to the Commission
Rule 138
Leszek Miller (S&D)

28-11-2023 P-003475/2023

Zistenia nedávnych auditov EÚ, že uruguajské a argentínske konské mäso s nespoľahlivými čestnými vyhláseniami a neznámou liekovou anamnézou sa dováža do EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000054/2023
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Anja Hazekamp, Clare Daly, Mick Wallace, Stelios Kouloglou
v mene skupiny The Left
Jadwiga Wiśniewska (ECR), Malte Gallée (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Pascal Durand (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE)

28-11-2023 O-000054/2023

  Customs duties and third-country retailers

Priority question for written answer P-003472/2023
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

27-11-2023 P-003472/2023

  Deregulation of electronic communications

Priority question for written answer P-003469/2023
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen (PPE)

27-11-2023 P-003469/2023

  Greek olive growers’ cry for help following poor olive harvest

Priority question for written answer P-003466/2023
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

27-11-2023 P-003466/2023

  Danish state aid for maritime transport

Priority question for written answer P-003454/2023
to the Commission
Rule 138
Nikolaj Villumsen (The Left)

24-11-2023 P-003454/2023

  Road safety in Greece

Question for written answer E-003458/2023
to the Commission
Rule 138
Petros Kokkalis (The Left)

24-11-2023 E-003458/2023

  Deadlocked discussions on the allocation of bigeye tuna quotas in the Indian Ocean

Question for written answer E-003456/2023
to the Commission
Rule 138
François-Xavier Bellamy (PPE)

24-11-2023 E-003456/2023

  Animal testing in the EU

Question for written answer E-003455/2023
to the Commission
Rule 138
Clare Daly (The Left)

24-11-2023 E-003455/2023

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov