Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Closure of skiing facilities: Commission support for the skiing sector

Priority question for written answer P-006428/2020
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

25-11-2020 P-006428/2020

  Request to postpone calls for tender/proposals due to COVID-19

Priority question for written answer P-006420/2020
to the Commission
Rule 138
Mario Furore (NI)

25-11-2020 P-006420/2020

  Maximum liquidity support for micro, small and medium-sized tourism enterprises in EU countries

Priority question for written answer P-006395/2020
to the Commission
Rule 138
Magdalena Adamowicz (PPE)

24-11-2020 P-006395/2020

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Poľské rozhodnutie o zákaze umelého prerušenia tehotenstva

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-006345/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Marianne Vind (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Tanja Fajon (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Sylvie Guillaume (S&D), Juozas Olekas (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Karin Karlsbro (Renew), Manon Aubry (GUE/NGL), Christel Schaldemose (S&D), Andrus Ansip (Renew), Milan Brglez (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Linea Søgaard-Lidell (Renew), Pina Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Pernille Weiss (PPE), Heléne Fritzon (S&D), Leila Chaibi (GUE/NGL), Johan Danielsson (S&D), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriele Bischoff (S&D), Jytte Guteland (S&D), Nora Mebarek (S&D), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Rovana Plumb (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Monika Beňová (S&D), Vera Tax (S&D), Radka Maxová (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Miroslav Číž (S&D), Malin Björk (GUE/NGL)

20-11-2020 P-006345/2020

  Hydropower in the EU

Priority question for written answer P-006340/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

Vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľúdí a šport

Otázka na ústne zodpovedanie O-000074/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

20-11-2020 O-000074/2020

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)