Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  The British government’s decision to abolish loans to EU students

Priority question for written answer P-003894/2020
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

01-07-2020 P-003894/2020

  Reallocation of investment funding to TEN-T completion, thereby stimulating regional recovery in Italy

Priority question for written answer P-003893/2020
to the Commission
Rule 138
Vincenzo Sofo (ID)

01-07-2020 P-003893/2020

  Is the Epibreed procedure governed by the EU’s GMO law?

Priority question for written answer P-003885/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

01-07-2020 P-003885/2020

Efektívnosť regulácií na zníženie emisií skleníkových plynov

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-003870/2020
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Eugen Jurzyca (ECR)

01-07-2020 P-003870/2020

Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä situácia politických väzňov odsúdených na trest smrti

Otázka na ústne zodpovedanie O-000045/2020
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
článok 136 rokovacieho poriadku
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

01-07-2020 O-000045/2020

  Proposed merger between PSA and FCA and Commission response

Priority question for written answer P-003857/2020
to the Commission
Rule 138
Aurelia Beigneux (ID)

30-06-2020 P-003857/2020

  CHAFEA subsidies for sales advertising

Priority question for written answer P-003853/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

30-06-2020 P-003853/2020

  Access to clinical trial information and transparency in the vaccine strategy

Priority question for written answer P-003851/2020
to the Commission
Rule 138
Tilly Metz (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

30-06-2020 P-003851/2020

  Chlorpyrifos approval procedures

Priority question for written answer P-003844/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

30-06-2020 P-003844/2020

  Pact on migration and asylum

Priority question for written answer P-003827/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

30-06-2020 P-003827/2020

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)