Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Migration crisis and the requisitioning of buildings in Greece

Priority question for written answer P-000875/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

13-02-2020 P-000875/2020

  Accidents at work and occupational diseases

Priority question for written answer P-000859/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli

12-02-2020 P-000859/2020

  Legal basis for minimum wage legislation

Priority question for written answer P-000809/2020
to the Commission
Rule 138
Kira Marie Peter-Hansen

11-02-2020 P-000809/2020

  Rules of origin after Brexit

Priority question for written answer P-000799/2020
to the Commission
Rule 138
Liesje Schreinemacher

10-02-2020 P-000799/2020

  Call by Hesse’s European Affairs Minister for a new EU Affairs Committee in response to Brexit

Priority question for written answer P-000792/2020
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

10-02-2020 P-000792/2020

Dobré životné podmienky zvierat a nový ekologický dohovor

Otázka na ústne zodpovedanie O-000016/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) – samit v Nairobi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000015/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

07-02-2020 O-000015/2020

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) – samit v Nairobi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000014/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Tomas Tobé
v mene Výboru pre rozvoj

07-02-2020 O-000014/2020

  Expansion of the Lisbon Metro network

Priority question for written answer P-000758/2020
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Maria da Graça Carvalho

06-02-2020 P-000758/2020

  Use of privately held data of public interest

Priority question for written answer P-000757/2020
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar

06-02-2020 P-000757/2020

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)