MeToo a obťažovanie – dôsledky pre inštitúcie

Otázka na ústne zodpovedanie O-000074/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Evelyn Regner
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

16-11-2021 O-000074/2021

Vykonávanie certifikačnej schémy Kimberleyského procesu

Otázka na ústne zodpovedanie O-000073/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

09-11-2021 O-000073/2021

Prekážky voľného pohybu tovaru

Otázka na ústne zodpovedanie O-000072/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Anna Cavazzini
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

28-10-2021 O-000072/2021

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia na zlepšenie digitálneho presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

Otázka na ústne zodpovedanie O-000071/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

27-10-2021 O-000071/2021

Akčný plán EÚ pre zriedkavé choroby

Otázka na ústne zodpovedanie O-000070/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Jytte Guteland, Sara Cerdas
v mene skupiny S&D

19-10-2021 O-000070/2021

Akčný plán EÚ pre zriedkavé choroby

Otázka na ústne zodpovedanie O-000069/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Kateřina Konečná
v mene skupiny The Left

18-10-2021 O-000069/2021

Akčný plán EÚ pre zriedkavé choroby

Otázka na ústne zodpovedanie O-000068/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
v mene skupiny Renew

18-10-2021 O-000068/2021

Presadzovanie pravidiel týkajúcich sa efektu otáčavých dverí Komisiou

Otázka na ústne zodpovedanie O-000067/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Sabrina Pignedoli (NI), Katalin Cseh (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Pascal Durand (Renew), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Danuta Maria Hübner (PPE), Vlad Gheorghe (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Terry Reintke (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)

15-10-2021 O-000067/2021

Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo

Otázka na ústne zodpovedanie O-000066/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12-10-2021 O-000066/2021

Konferencia OSN o zmene klímy v roku 2021 (COP 26) v Glasgowe, Spojené kráľovstvo

Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2021
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

12-10-2021 O-000065/2021

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (36). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov