Európska podpora pre skupinu G5 Sahel a operáciu Barkhane pod francúzskym velením

Otázka na ústne zodpovedanie O-000003/2021
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
článok 136 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde
v mene skupiny ID

11-01-2021 O-000003/2021

Európska finančná podpora pre Afganistan vzhľadom na rokovania v Dauhe a kontrolu migrácie

Otázka na ústne zodpovedanie O-000002/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Dominique Bilde
v mene skupiny ID

11-01-2021 O-000002/2021

Odôvodnenie určitých rozhodnutí týkajúcich sa vakcín proti ochoreniu COVID‑19 v rámci stratégie EÚ v oblasti vakcín

Otázka na ústne zodpovedanie O-000001/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

11-01-2021 O-000001/2021

Spoločné plány a opatrenia na prechod na inovácie bez použitia zvierat v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000084/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Tilly Metz (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Martin Buschmann (NI), Younous Omarjee (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Caroline Roose (Verts/ALE), Clare Daly (GUE/NGL), Emil Radev (PPE), Günther Sidl (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Annika Bruna (ID), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Marisa Matias (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Mick Wallace (GUE/NGL), Niels Fuglsang (S&D), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Tiziana Beghin (NI), Veronika Vrecionová (ECR), Ville Niinistö (Verts/ALE)

18-12-2020 O-000084/2020

Záväzok EÚ pre Afganistan prijatý na konferencii v Ženeve v roku 2020

Otázka na ústne zodpovedanie O-000083/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Johan Van Overtveldt
v mene Výboru pre rozpočet

17-12-2020 O-000083/2020

Prepracovanie zoznamu EÚ obsahujúceho daňové raje

Otázka na ústne zodpovedanie O-000082/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli, Paul Tang
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

11-12-2020 O-000082/2020

Reforma zoznamu daňových rajov EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000081/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Irene Tinagli, Paul Tang
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

11-12-2020 O-000081/2020

Reakcia na neprenosné ochorenia počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a po nej

Otázka na ústne zodpovedanie O-000080/2020
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Véronique Trillet-Lenoir
v mene skupiny Renew

09-12-2020 O-000080/2020

Otázky logistiky a dopravy súvisiace s distribúciou vakcín proti ochoreniu COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie O-000079/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
José Ramón Bauzá Díaz, Vlad Gheorghe
v mene skupiny Renew

09-12-2020 O-000079/2020

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Otázka na ústne zodpovedanie O-000078/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

07-12-2020 O-000078/2020

Kontakt

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Otázku môže Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku položiť výbor, politická skupina alebo najmenej 5 % všetkých poslancov Parlamentu (36). Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu schôdze.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 5 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.