Vyhľadávanie

NÁVRH AKTU ÚNIE
predložený v zmysle článku 47 ods. 2 rokovacieho poriadku
o transparentnosti výberových konaní na pozície vysokopostavených úradníkov EÚ
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontakt

Návrh na akt Únie: koncept

Každý poslanec môže predložiť návrh, v ktorom žiada Komisiu, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu) na základe práva iniciatívy udeleného Parlamentu na základe článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Návrh na akt Únie: postup

  • Maximálne 10 poslancov môže spoločne predložiť návrh na akt Únie. V návrhu sa uvedie jeho právny základ a môže sa k nemu pripojiť dôvodová správa v rozsahu najviac 150 slov.
  • Predseda overí, či sú splnené právne požiadavky. Predseda môže postúpiť návrh výboru zodpovednému za takéto overovanie, aby predložil stanovisko k vhodnosti právneho základu. Ak predseda vyhlási návrh za prípustný, oznámi to na plenárnom zasadnutí a postúpi návrh gestorskému výboru.
  • Gestorský výbor rozhodne o ďalšom opatrení do troch mesiacov od postúpenia, po tom, čo autori návrhu dostanú možnosť vystúpiť vo výbore.
  • Mená autorov návrhu sa uvedú v názve správy.

Návrh na akt Únie: distribúcia

Návrhy na akt Únie sa zverejňujú v úradných jazykoch a sú k dispozícii na webovej stránke Parlamentu.