Iskanje

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 28. aprila 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta upravljanja za modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembi uredb (ES) št. 1936/2001, (EU) 2017/2107 in (EU) 2019/833 ter razveljavitvi Uredbe (EU) 2016/1627

28-04-2021 TC1-COD(2019)0272 2019/0272(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

27-04-2021 TC1-COD(2020)0097 2020/0097(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2021 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije ter razveljavitvi Sklepa št. 1312/2013/EU

27-04-2021 TC1-COD(2019)0152 2019/0152(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

27-04-2021 TC1-COD(2019)0151 2019/0151(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 25. marca 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na krizo zaradi COVID-19

25-03-2021 TC1-COD(2020)0156 2020/0156(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 25. marca 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po krizi zaradi COVID-19

25-03-2021 TC1-COD(2020)0151 2020/0151(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 25. marca 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev)

25-03-2021 TC1-COD(2016)0295 2016/0295(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2021 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu

11-03-2021 TC1-COD(2020)0379 2020/0379(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 11. marca 2021z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/971/ES glede enakovrednosti gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v Združenem kraljestvu

11-03-2021 TC1-COD(2020)0378 2020/0378(COD)

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Programa InvestEU in spremembi Uredbe (EU) 2015/1017

09-03-2021 TC1-COD(2020)0108 2020/0108(COD)

Kontakt

Redni zakonodajni postopek

Redni zakonodajni postopek

Večina evropske zakonodaje je sprejeta z rednim zakonodajnim postopkom. To daje enako težo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije na številnih področjih.

Stališča Parlamenta

V rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament sprejme svoje stališče v prvi obravnavi na podlagi predloga Komisije. Če Svet stališča ne odobri, lahko Evropski parlament sprejme svoje stališče v drugi obravnavi s sprejetjem sprememb k stališču Sveta.
Kot splošno pravilo je stališče EP v obliki prečiščenega besedila, kjer so politične spremembe in tehnične prilagoditve vključene v predlog Komisije (v prvi obravnavi) ali v stališče Sveta (v drugi obravnavi).
Stališča v prvi in drugi obravnavi se posredujejo Svetu in Komisiji in so osnova za naslednje korake v običajnem zakonodajnem postopku.
Za nadaljnje informacije glejte: Poslovnik (člen 203) in običajni zakonodajni postopek.

Razlaga označevanja stališč EP:

  • Besedila, glede katerih je bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa s simbolom ▌. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.
  • Besedila, glede katerih ni bil dosežen sporazum s Svetom pred njihovim sprejetjem v EP:

    V političnih spremembah je novo ali nadomestno besedilo označeno s krepkim ležečim tiskom, deli besedila, ki so bili črtani, pa so prečrtani. Tehnični popravki in prilagoditve zaradi pravno-lingvističnega pregleda, ki niso povezani s političnimi spremembami, niso označeni.