Sök

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 16 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och genomförandebestämmelser för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

16-12-2020 TC1-COD(2020)0101 2020/0101(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 16 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under åren 2021 och 2022, och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller resurser och tillämpning under åren 2021 och 2022 och förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och fördelningen av sådant stöd under åren 2021 och 2022

16-12-2020 TC1-COD(2019)0254 2019/0254(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om fastställande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som är tillämpliga i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007

15-12-2020 TC1-COD(2020)0139 2020/0139(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 15 december 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om ett Europaår för järnvägen (2021)

15-12-2020 TC1-COD(2020)0035 2020/0035(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-11-2020 TC1-COD(2020)0313 2020/0313(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 26 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om avskaffande av tullar på vissa varor

26-11-2020 TC1-COD(2020)0253 2020/0253(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

11-11-2020 TC1-COD(2020)0051 2020/0051(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller minskning av fiskekapacitet i Östersjön och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande av fiskeverksamhet för fiskeflottor som fiskar efter torsk i östra Östersjön, torsk i västra Östersjön och sill/strömming i västra Östersjön

11-11-2020 TC1-COD(2019)0246 2019/0246(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

11-11-2020 TC1-COD(2019)0188 2019/0188(COD)

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L med anledning av covid-19-pandemin

20-10-2020 TC1-COD(2020)0251 2020/0251(COD)

Kontakt

Ordinarie lagstiftningsförfarande

Ordinarie lagstiftningsförfarande

De flesta europeiska lagar antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det ger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd lika mycket att säga till om i en lång rad frågor.

Parlamentets ståndpunkter

Enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet antar Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen på grundval av det förslag som kommissionen lagt fram. Om ståndpunkten inte godkänns av rådet, kan Europaparlamentet anta sin ståndpunkt vid andra behandlingen genom att anta ändringar till rådets ståndpunkt.
Som allmän regel utformas Europaparlamentets ståndpunkter som konsoliderade texter, varvid politiska ändringar och tekniska justeringar införlivas i kommissionens förslag (vid första behandlingen) eller rådets ståndpunkt (andra behandlingen).
Ståndpunkterna vid första och andra behandlingen vidarebefordras till rådet och kommissionen och tjänar som underlag för ytterligare steg i det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
För ytterligare information se: Artikel203 i arbetsordningen och ordinarie lagstiftningsförfarande .

Förklaring av markeringar i parlamentets ståndpunkter:

  • Texter som är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar markeras inte.
  • Texter som inte är överenskomna med rådet innan de antas av parlamentet:

    Vid politiska ändringar markeras ny text eller text som ersätter tidigare text med fetkursiv stil och strykningar med genomstrykning av den borttagna texten. Numret på individuella ändringar anges tydligt i hakparenteser. Tekniska justeringar till följd av juridisk och språklig slutgranskning, som inte beror på politiska ändringar, markeras inte.