Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  European coordination of anti-COVID measures and impact on ski resorts

Priority question for written answer P-006455/2020
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

25-11-2020 P-006455/2020

  Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning waste water treatment

Priority question for written answer P-006451/2020
to the Council
Rule 138
Radosław Sikorski (PPE)

25-11-2020 P-006451/2020

  Closure of skiing facilities: Commission support for the skiing sector

Priority question for written answer P-006428/2020
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

25-11-2020 P-006428/2020

  Request to postpone calls for tender/proposals due to COVID-19

Priority question for written answer P-006420/2020
to the Commission
Rule 138
Mario Furore (NI)

25-11-2020 P-006420/2020

EU:s strategi för klimatanpassning

Fråga för muntligt besvarande O-000075/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

25-11-2020 O-000075/2020

  Maximum liquidity support for micro, small and medium-sized tourism enterprises in EU countries

Priority question for written answer P-006395/2020
to the Commission
Rule 138
Magdalena Adamowicz (PPE)

24-11-2020 P-006395/2020

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)