Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Court of Justice of the European Union ruling on wearing visible expressions of political, philosophical or religious beliefs in the workplace

Priority question for written answer P-004187/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew)

13-09-2021 P-004187/2021

  Dramatic increase in the price of staples in the Member States

Priority question for written answer P-004163/2021
to the Commission
Rule 138
Stelios Kouloglou (The Left)

10-09-2021 P-004163/2021

Rådets ovillighet att gå vidare med den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete

Fråga för muntligt besvarande O-000061/2021
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Younous Omarjee
för utskottet för regional utveckling

10-09-2021 O-000061/2021

  Chinese tech and privacy concerns

Priority question for written answer P-004161/2021
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

09-09-2021 P-004161/2021

  Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council on public passenger transport services by rail and by road

Priority question for written answer P-004155/2021
to the Commission
Rule 138
Kateřina Konečná (The Left)

09-09-2021 P-004155/2021

  Worrying spread of the Nipah virus 

Priority question for written answer P-004147/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

09-09-2021 P-004147/2021

  Future relations with Afghanistan

Priority question for written answer P-004141/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Assita Kanko (ECR)

09-09-2021 P-004141/2021

Desinformation och sociala plattformars roll

Fråga för muntligt besvarande O-000060/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Raphaël Glucksmann
för Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

09-09-2021 O-000060/2021

  Judgment of the European Court of Justice in cases C-647/19 P und C-665/19 P of 2 September 2021 on the 2014 sale of the Nürburgring.

Priority question for written answer P-004136/2021
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

08-09-2021 P-004136/2021

  The effectiveness of over-regulation of the EU’s forestry sector

Priority question for written answer P-004134/2021
to the Commission
Rule 138
Teuvo Hakkarainen (ID)

08-09-2021 P-004134/2021

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter