Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Brexit negotiations

Question for written answer P-002702/2019
to the Council
Rule 138
Lance Forman (NI)

10-09-2019 P-002702/2019

  EU's response to the WHO Ebola alert

Question for written answer P-002682/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat (PPE)

09-09-2019 P-002682/2019

Situationen för skogarna i EU

Fråga för muntligt besvarande O-000027/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Herbert Dorfmann, Peter Liese
för PPE-gruppen

09-09-2019 O-000027/2019

Patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer

Fråga för muntligt besvarande O-000026/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Norbert Lins
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

09-09-2019 O-000026/2019

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Fråga för muntligt besvarande O-000025/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

09-09-2019 O-000025/2019

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Fråga för muntligt besvarande O-000024/2019
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

09-09-2019 O-000024/2019

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)