Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Transparency Register – Digital Services Act and Digital Markets Act

Priority question for written answer P-001287/2021
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan (The Left)

05-03-2021 P-001287/2021

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

Armeniska fångar i Azerbajdzjan

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001229/2021
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Karen Melchior (Renew), Carmen Avram (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Nikos Androulakis (S&D), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Emmanuel Maurel (The Left)

03-03-2021 P-001229/2021

Betydelsen av civilrättslig rättvisa i samband med den ekonomiska återhämtningen efter covid-19

Fråga för muntligt besvarande O-000016/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Adrián Vázquez Lázara
för utskottet för rättsliga frågor

03-03-2021 O-000016/2021

Respekt för partnerskapsprincipen i nationella planer för återhämtning och resiliens samt säkerställande av god förvaltning av utgifter

Fråga för muntligt besvarande O-000015/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Katalin Cseh
för Renew-gruppen

03-03-2021 O-000015/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

  The Single Entry Point

Priority question for written answer P-001221/2021
to the Commission
Rule 138
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

Förhandlingar mellan kommissionen och Astra Zeneca om vaccinleveranser

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001204/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter